Yüksek Seçim Kurulu 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekili Seçim Kanunuyla Ankara’da kurulmuştur. YSK üyeleri 7 Yargıtay, 5 Danıştaydan oluşur.

Seçim teşkilatı Ankara’da YSK, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde bulunan her sandık için bir sandık kurulundan oluşmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için ise Ankara il seçim kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu bulunmaktadır.

YSK GÖREV VE YETKİLERİ

Anayasa Madde 79“Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. “

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere YSK’nın görev ve yetkileri şu şekildedir:

 • Seçimlerin başlamasından bitimine kadar
  • Seçimin düzen içinde yönetimini sağlamak
  • Seçimin dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak
  • Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayetleri ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak
 • TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek
 • CB seçim tutanaklarını kabul etmek ve seçilen CB adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek
 • Seçmen kütüğünü oluşturmak, güncellemek, yönetmek ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek
 • Seçim sürecinde seçmenlerin hak ve yükümlülüklerinin anlatılması amacıyla tanıtım programları hazırlamak
 • Engelli seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştıracak tedbirleri almak
 • Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştırma
 • Anayasa ve Kanunlarla verilen diğer görevlerini yerine getirmek

YSK oluşumu itibariyle yargısal niteliktedir. Anayasanın 79. Maddesinde YSK kararlarına ilişkin başkaca bir mercie başvurulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Anayasa sistematiğinde idari makamların kararına ilişkin yargı merciine başvurulamayacağı ifade edilmiştir. YSK kararlarının yargısal nitelikte kabul edildiği buradan anlaşılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir