•16 Şubat 1950 de kurulmuştur 

•Ysk yedi asil ve dört yedek üyeden oluşur üyelerin altısı Yargıtay beşi Danıştay’dan oluşan genel kurulları vardır bu kurul tarafından gizli oy ile üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. 

•1954 tarihli değişimle Yargıtay başkanı kurulun başkanıdır. 

•Ysk seçim uyuşmazlıklarında yetkili anayasal kurum haline gelmiştir 

•Ysk’nın en önemli işlevi seçim tutanaklarını inceleyip en sonunda kesin karar bağlamasıdır. 

•Ysk görev ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır 

•Hiçbir makam mercii kişi veya kurum emir ve talimat veremez 

•YSK cumhuriyet savcıları vali ve kaymakamlar asker kişiler kolluk amir ve memurları hariç kam kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerindeki bütün memur işçi ve hizmetlileri seçim iş ve işlerinde görevlendirebilir bunun dışında gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. (m.10/11) YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

•Anayasamızın 79. Maddesinde görev ve yetkileri sayılmıştır 

•MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. 

• Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, 

•Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. 

•Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 

• Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

YSK KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

•YSK yasama organının düzenlendiği bölümde düzenlenmiştir. nitelik itibariyle yargısaldır 

•YSK karaları aleyhinde başka bir mercii ye başvurulamaz 

•Kurul bağımsız ve tarafsızdır hiçbir organ makam mercii veya kişi kurula emir ve talimat veremez 

•Yargıtay ve danıştayın kendi aralarından çıkardığı üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir 

•YSK kararları bireysel başvuruya konu olamaz. 

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları -7