YASAMA
I. Yasama Organı
A. Yasama Organının Yapısı: Tek- Meclisli ve İki- Meclisli Parlamentolar
Tek Meclislilik: Danimarka, Finlandiya, İarail, Lüksemburg, Yeni Zelanda,
Yunanistan parlamentoları tek meclislidir. Türkiye 1921-1960 yıllarında
tek meclisli parlamento yapısını sürdürmüştür. Günümüzde tek meclisli
parlamentolar daha sık görülmektedir.
İki Meclislilik: Bu sistemde parlamentolar iki ayrı meclisten oluşur. Bu
sistemi kullanan ülkelere örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya verilebilir. Bu meclislere ülkeler
değişik isimlendirmede bulunsa da anayasa hukukunda “birinici meclis”
ve “ikinci meclis” denir. Birinci meclis derken üniter devletlerde daha
önemli yetkiler taşıyan meclis, federal devletlerde nüfus önemine göre
seçile meclis kast edilir.
Birinci Meclisler ve İkinci Meclisler Arasındaki Farklar:

 • Üye sayısı bakımından ikinci meclisler birinci meclislere göre daha
  küçüktür.
 • İkinci meclislerin yasama dönemleri birinci meclislerin yasama
  dönemlerine göre daha uzun olmaktadır.
 • İkinci meclislerin yetkileri genellikle birinci meclislerden daha azdır.
  *Parlamenter hükümet sistemlerinde hükümetler, genellikle birinci
  meclisler karşısında sorumludur.
 • İkinci meclis yaş kriterini daha yüksek tutmuştur.
  İki Meclisliliğin Nedenleri.
  İki temel nedeni vardır. Bunlar federalizm ve nüfus büyüklüğüdür.
  B. Parlamento Üyeliği
  Parlamento Üyelerinin Seçimi: Aday olabilmek için seçilme yeterliliğine
  sahip olmak gerekir. Seçilme yeterliliği ise; o ülkenin vatandaşı olmak,
  belli bir yaşta olmak, kısıtlı olmamak, belli suçlardan mahkum olmamak
  gibi şartlara tabidir.
  Parlamento Üyelerinin Hukuki Statüsü: Bu statü “yasama bağsaşmazlığı”
  ve “yasama bağışıklığı” olmak üzere iki gruba ayrılır.
  1.Yasama Bağdaşmazlığı: Parlamento üyesinin parlamento üyesiyken
  bazı işleri yapmasının yasak olmasını ifade eder.
  2.Yasama Bağışıklıkları: “ yasama sormsuzluğu” ve “yasama
  dokunulmazlığı” olmak üzere iki grupta incelenir. Yasama sorumsuzluğu,
  parlamento üyelerinin görevlerini yerine getirirken kullandıkları
  kelimelerden, verdikleri oylardan dolayı sorumlu olmayıp aynı zamanda
  da cezaya tabi olmamasını ifade eder. Yasama dokunulmazlığı ise

parlamento üyeleri hakkında suç işlediği ileri sürülerek parlamentonun
izni olmadan cezai bir işlemde bulunulamayacağını ifade eder.
A- Parlamentoların İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
İç Yapısı: Örgütlenmiş yapılardır.

 • Parlamnetolar bir başkan tarafından yönetilir ve temsil edilir.
 • Başkanın yanında divan veya büro bulunur.
 • Meclislerde başkan ve divandan başka siyasi parti grupları ve
  komisyonlar bulunur. Komisyonlar, genel kurul çalışmalarını hazılamak
  için parlamento üyelernden seçilen küçük kurullardır.
  Çalışma Düzeni: Bu düzen zaman bakımından dilimlere ayrılmıştır.
  Bunların en büyüğü “yasama dönemi” en küçüğü ise “seans” tır.
 • Parlamentoda görüşmeler önceden hazırlanan bir gündem
  doğrultusunda yapılır.
 • Bazı parlamentolar sürekli olarak çalışır.
 • Parlamentolarda karar, oylama yapma suretiyle alınır. Bir oylamada
  karar alınabilmesi için olumlu oyların karar yeter sayısına ulaşması
  gerekir. Karar yeter sayısı bir önergenin parlamento tarafından kabul
  edilmiş sayılabilmesi için toplaması gereken minimum kabul oyu
  sayısıdır. Nispi çoğunluk, diğerleirnden daha çok oy toplamış oy
  grubunun kazanması anlamına gelir. Salt veya mutlak çoğunluk belli bir
  sayının yarısından fazla olan çoğunluktur. Nitelikli çoğunluk, salt
  çoğunluktan büyük üye tam sayısının veya toplantıya katılanların toplam
  sayısının 3\5 2\3 3\4’ü gibi çoğunluktur.
  II. Yasama Fonksiyonu
  A. Yasama Fonksiyonunun Ayrımı: Bu ayrım iki farklı kritere göre
  yapılmakta. Bunlar maddi kriter ve organik kriterdir.
  Maddi Kriter: Devlet fonksiyonlarını işlemi yapan organın veya memurun
  niteliğine bakılmadan işlemin iç mahiyetine bakarak inceler. Maddi kriter
  bazı durumlarda yasama, yürütme ve yargı fonkiyonlarını birbirinden
  ayrımakta yetersiz kalmakta. Tam anlamıyla yasama fonksiyonunu diğer
  organlardan ayırmak maddi kriterde pek de olanaklı değil.
  Organik Kriter: Şekli kriter de denir. Devlet fonksiyonlarını ifa eden
  organave yapılış şekline göre tasnif edilir. Bu ayrımda işlemin niteliği yani
  onun genel, soyut, bireysel olmasının hiçbir rolü yoktur. Bu kritere göre
  devletin üç organı tarafından bu organlardan her birine özgü şekillerde
  yerine getirilen işlemler o organın işlemleridir. Yani yerine getirilen işlem
  yasama organı tarafından yapılmışsa yasama organı fonksiyonu, yargı
  organı tarafından yapılmışsa yargı fonksiyonu, yürütme organı tarafından

yapılmışsa yürütme fonksiyonu altında incelenir. Bu bağlamda
parlamentoların işlemleri yasama fonksiyonunu oluşturur.
B- Yasama İşlemleri: Yasama işlemini organik kriterden yola çıkarak
yasama organından çıkan her işlem olarak tanımlayabiliriz. Yasama
organının idari teşkilatından çıkan işlemler yasama işlemi değildir.
Yasama işlemleri kural olarak parlamentoların genel kurullarından çıkan
işlemlerdir.
Kanun-Parlamento Kararı Ayrımı: Kanun ve parlamento kararı arasındaki
ortak nokta her ikisinin de parlamento tarafından kabul ediliyor olması.

 • Kanunlar kabul edildikten sonra yayımlanmak üzere devlet başkanının
  onayına sunulur. Parlamnto kararlarında böyle bir durum söz konusu
  değildir.
 • Kanunlar genellikle anayasa mahkemesi denetimine tabidir,
  parlamento kararları yargısal denetime tabi değildir.
 • Kanun yasama organının düzenleyici işlemi, parlamento kararı ise
  bireysel işlemidir.
 1. Parlamento Kararları: Şu konularda parlamentolar iradelerini kanun
  biçiminde değil de parlamento kararı biçiminde yayınlar.
 • Yasama organının iç yapısına ve çalışma düzenine ilişkin olan konular.
 • Yasama organının yürütme organıyla olan ilişkileri.
 • Yasama organının yargı organıyla ilişkileri.
  TANIM: Parlamento kararları, parlamentoların iç yapısına ve çalışma
  düzenine ilişkin olarak veya parlamentoların yürütme ve yargı organıyla
  ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlardır. Bu kararlar içerik olarak oldukça
  sınırlıdır.
 1. Kanun: Kanun da bir yasama işlemidir. Parlamneto kararına göre daha
  yaygın ve geniş kapsamlıdır. Kanun içerik itibarıyla tanımlanamaz çünlü
  her konu kanun konusu olabilir.
  Kanunların Yapılış Usulü: Genellikle öneri, görüşme, kabul ve onay olmak
  üzere dört aşamayla yapılır. Öneri ; kanunları önermeye genellikle
  parlamento üyeleri yetkilidir. Görüşme ; kanun önerisi parlamento
  tarafından görüşülür. Ilk önce parlamento komisyonlarında daha sonra
  genel kurulda görüşülür. Görüşme usulü her ülkenin anayasası
  tarafından özel olarak belirlenir. Kabul ; oylama usulleri o ülkenin
  anayasasında veya iç tüzüğünde belirlenir. Kanun tasarısının kabul
  edilebilmesi için kabul yeter sayısı aranır. Genellikle bu sayı toplantıya
  katılanlarınsalt çoğunluğu olur. Onay , ısdar, yayım; kanun tasarısı kabul
  edildikten sonra onaylanmak üzere yürütme organının başına sunulur.

C.Yasama Fonksiyonunun Özellikleri: Yasama fonksiyonun üç temel
özelliği vardır. Bunlar : Genellik, devredilmezlik, aslilik.
1.Yasama Yetkisinin Genelliği: Kanunla düzenleme alanının konu
itibarıyla sınırlandırılmamış olduğu anlamına gelir. Yasama organı
anayasaya aykırı olmamak şartıyla istediği her konuyu kanunla
düzenleyebilir. 2. Yasama Yetkisinin Asliliği:
Yasam organının bir konuyu doğrudan doğruya yani araya herhangi bir
işlem girmeden düzenleyebilmesidir. Yasama organının düzenleyeceği
alanın daha önceden anayasa ile düzzenlenmiş olmasına gerek yoktur.
Yasama organının anayasaya dayanma zorunluluğu yoktur. Tek
zorunluluğu anayasaya aykırı bir düzenleme yapmamaktır.

 1. Yasama Organının Devredilmezliği: Yasama organı anayasayla
  kendisine verilmiş olan yasama yetkisini bir başka devlet organına
  devredemez. Anayasayla kendisine verilen kanun yapma yetkisini
  yasama organı, anayasanın kendisi öngörmediği bir biçimde hükümete
  devredemez.

Hayrun Nisa

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir