Yasama Yetkisi
-Genel
-Asli
-Devredilemez

Genel: Düzenleme yapma alanı sınırsızdır. Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda düzenleme
yapılabilir. Yasa istenildiği kadar ayrıntılı yapılabilir, dilenirse de ayrıntıya girilmez. Yürütmenin saklı
bir alanı (mahfuz alanı) yoktur, yasamanın giremeyeceği bir alan yoktur.
Asli: Yasama organı bir konuyu ilk elden doğrudan doğruya düzenleme yetkisine sahiptir. Araya
herhangi bir aracının girmesine gerek yoktur. (İlk elden düzenleme yapma yetkisi)
! Yürütme organı kural olarak asli değildir, talidir. Çünkü kural olarak kanun yoksa yürütme yoktur.
! Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yasama yetkisinin asliliğinin istisnasıdır. Bir konuda kanun yokken
de kararname çıkarabilir, kanun varmış gibi. (104. Madde)
-Yasama işlemleri kanunla veya parlamento kararıyla olur.
Parlamento Kararı: Yasama organının iç düzen ve iç işleyişi, yasama organının yargı organıyla ya da
yürütme organıyla ilgili ilişkilerini düzenler.
-Meclis kararı cumhurbaşkanına götürülmez. Alınan meclis kararı meclis başkanı tarafından Resmi
Gazetede yayımlanır.
Statüsel Özerklik: Meclisin kendi hukukunu belirleme özerkliği.

! Ortada bir meclis kararı varsa iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılamaz. Açılmış üç istisna var:
1-Meclis iç tüzüğündeki değişiklikler
2-Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı
3-Milletvekilinin düşmesi kararı

Kanunla yapılması gereken parlamento kararı ile yapılmışsa

-Cumhurbaşkanının onayından kaçınmak için olabilir.
-İptali için dava açılmasın diye olabilir.
! Ama buna rağmen kanunla yapılması gereken bir konuysa Anayasa Mahkemesi denetler.

Kanunla düzenlenmesi gereken konunun parlamento kararıyla düzenlenmesi Anayasaya aykırı mıdır?
-Yapılırsa Anayasanın 13. Maddesine aykırı olur.
-Erkler ayrılığına aykırı olur.

Parlamento kararıyla yapılması gereken bir işlem kanunla yapılırsa ne olur?

-Cumhurbaşkanı için işine girerse kuvvetler ayrılığına ihlal olur. Yürütme yasamaya dahil olur.
-Meclisin statüsel özerkliğine aykırı olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir