YARGI

 1. Yargı Fonksiyonunun Maddi Açıdan Tanımlanması: Fonksiyonu yerine
  getiren organın kim olduğuna bakılarak değil, bu fonksiyonun içeriğine
  maddi niteliğine bakılarak tanımlanır. Yani yargı fonksiyonunu hukuki
  uyuşmazlıkları çözme fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Yargı
  fonksiyonunda hukuki uyuşmazlıklar herhangi bir usulle değil yargısal
  usulle yani dava yoluyla çözümlenir. Maddi kriter yargı fonksiyonunu
  tanımlamak için gerekli ama bu fonksiyonu diğer devlet
  fonksiyonlarından ayırmak için her zaman yeterli değildir.
 2. Yargı Fonksiyonunun Organik Açıdan Tanımlanması: Organik açıdan bu
  fonksiyon , fonksiyonu yürüten organ ve makama göre tanımlanır. Içerik
  değil ifa eden kişi ve makamın kim olduğuna bakılır. Bir işlem yargı
  organından çıkıyorsa o işlem yargı fonksiyonudur.
 • Yargı fonksiyonunu tanımlarken maddi ve organik kriteri birlikte
  kullanarak tanımlamak gerekir. Yani yargı organını şu şekilde tanımlamak
  gerekir.
  Yargı Fonksiyonu: Yargı organlarının hukuki uyuşmazlıkları çözme
  fonksiyonudur.
  Mahkeme: Bir veya birden fazla hakimden oluşmuş bir devlet organı.
  Hakim: Devlet tarafından veya devletin tanıdığı usulle seçilen, kendisine
  sunulmuş bir hukuki uyuşmazlığı çözmekle görevli, tarafların dışında bir
  gerçek kişidir.
  Yargı Organı: Bir veya birden fazla hakimden oluşmuş ve hukuki
  uyuşmazlıkları çözmekle görevli organa yagı organı , bu organın hukuki
  uyuşmazlıkları çözme fonksiyonuna da yargı fonksiyonu denir.
  Hakim Kavramı: Hakim bir gerçek kişidir, tüzel kişiler hakim olamaz.
 • Hakimin sağır ve kör olmaması gerekir.
 • Kimse kendi davasının hakimi olamaz.
 • Hakimler çoğunlukla görevlerine devlet tarafından atanarak gelirler.
  Tabii Hakim İlkesi: Bir uyuşmazlık hakkında karar verecek olan hakimin o
  uyuşmazlığın doğmasından önce kanunen belli olmasını öngeren bir
  ilkedir.
  Hakimlik Teminatı: Hakimlik teminatı, hakimlerin bağımsızlığı ilkesinin
  sözde kalmaması için kendilerine tanınmış birtakım güvencelere verilen
  isimdir. Bu teminat hakimlerin bağımsızlığını tam olarak
  gerçekleştirebilmek için hakimlerin her türlü maddi ve manevi baskıdan
  uzak olarak, huzur ve sükun içinde görev yapabilmeleri için hakimlerin
  kendilerine tanınan kişisel güvencelerdir. Bunun için de hakimlerin her
  şeyden önce görevden atılma, işsiz kalma, parasız kalma ve yerinin

değiştirilmesi korkusu içinde bulunmamaları gerekir. Yani temelde üç
kesin teminatları olmalı. Bunlar;

 • Azledilmeme Teminatı
 • Mali Teminat
 • Coğrafi Teminat
  Hakimlerin Atanması ve Özlük İşleri: Bu konuda birbirinden bağımsız iki
  farklı sistem vardır. Bunlar, yürütme organının yetkili olması ve hakimler
  yüksek kurulunun kurulmasıdır.
  1- Yürütme organının yetkili olması: Bazı demokratik ülkelerin
  anayasaları hakimleri atama yetkisini ülkenin yürütme organının başına
  veya bu organ içindeki bir makama vermektedir.
  2- Hakimler Yüksek Kurulu Kurulması: Bazı ülkelerde ise sırf bu görevle
  kurulmuş hakimler kuruluna hakimleri atama görevi verilmektedir. Bu
  kurullar belli ölçüde bağımsızdır ancak yürütme ve yasama organından
  mutlak surette bağımsız değillerdir. Bu kurulların üyeleri sadece yargı
  organları tarafından değil, yürütme ve yasama organları tarafından da
  seçilmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir