VAKIF KURULUŞU:

 • Vakıf kurma hakkı anayasal güvence altındadır (AY 33 dernek kuruluşundan bahsetse de aynı hükmü vakıf kurmada da yorumlayabiliriz.)
 • Hem gerçek hem tüzel kişilere vakıf kurabilme yetkisi verilir.
 • Tek taraflı irade beyanıyla vakıf kurma iradesi açıklanır.
 • Vakıf kurma tasarruf işlemi değil borçlandırıcı işlemdir.
 • Sağlıkta ya da ölüme bağlı tasarruf yöntemiyle vakıf kurulabilir.
 • Sağlıkta vakıf kurma iradesinin hüküm ifade edilebilmesi için resmi senet yapılmalı.
 • Resmi senedi noterler düzenler.Noterin düzenlediği resmi senete imza onayı yeterli değildir.Noter düzenlediği resmi senet örneğini Vakıflar Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde göndermelidir.
 • Sağlıkta vakıf kurabilmek için tam fiil ehliyetine sahip olunmalı
 • Sınırlı ehliyetsizler sağlığında MK 449 uyarınca yasal temsilcilerinin onayıyla da vakıf kuramaz.
 • Ölüme bağlı tasarruflarda el yazılı,sözlü vasiyetname ya da miras sözleşmesi ortada olmalı
 • Sınırlı ehliyetsizler 15 yaşından büyük ve ayırt etme gücü var ise ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurabilir.
 • Sınırlı ehliyetliler MK 429 uyarınca vakıf kurabilirler.
 • Tüzel kişilerin vakıf kurabilmesi için organlarının vakıf kurabilme konusunda yetkisi olmalı ( yetkili organ kararı ya da ana statüde belirtilir.)
 • Vakfın amacı,özgülenen mal varlıkları dışındaki eksikler varsa bunlar denetim kurulu (VGM) tespitiyle kurulduktan sonra ya da kurulmadan önce tamamlandırılır.
 • Vakfın amacı,özgülenen mal varlıkları belli değilse vakıf kurma başvurusu reddedilir.
 • Sağlıkta kurulan vakıf yerleşim yerinde bulunan asliye hukuk mahkemesinin nezdinde tutulan sicile tescil yapılmasıyla tüzel kişilik-hak ehliyeti kazanır.
 • Ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurulması doktrinde tartışmalıdır.Bir görüş tescille tüzel kişiliğin kazanıldığını diğer görüş ise tescil koşuluyla mirasın açıldığı andan itibaren tüzel kişiliğin kazanıldığını savunur.
 • Tescil kararı kesinleşince özgülenen mal varlıkları vakıfça kazanılır.Ek tasarruf işlemlerinin yapılması kurucu unsur değil açıklayıcı unsurdur.
 • Taşınmaz mal varlığında yapılan tescil mal varlığının kazanılması için kurucu unsur değil açıklayıcı unsurdur.
 • Vakıflarda zorunlu organ yönetim organıdır.Hem karar hem temsil yetkisine sahiptir.
 • Vakıflarda seçimlik organ belirlenebilir.
 • Vakıflarda amaç zorunlu olmadıkça değiştirilmez.Amaç imkansızlaşmış ve imkansızlaşan amaç vakfedenin iradesiyle uyuşmuyorsa amacın değiştirilmesi denetim kurulu ya da yönetim organının başvurusu ve diğerinin onayıyla mahkeme kararıyla değiştirilebilir.
 • Vakıf senedi belli bir süre öngörmüşse,amaç imkansızlaşmış ve amacın değişmesine imkan yoksa vakıf kendiliğinden sona erer.
 • Kanunda belirtilen yasak amaçlar baştan varsa vakıf kurma başvurusu reddedilirken sonradan amacın yasaklanmış sonuç doğurması durumunda VGM ya da Cumhuriyet Savcısının başvurusuyla mahkeme kararıyla vakıf sona erdirilir.
 • Vakfeden kişiden alacak hakkı bulunan kişiler vakıf kurma iradesinin iptalini isteyebilir.
 • Saklı paylı mirasçıların saklı payı vakıf kurma amacıyla korunmuyorsa bu kişiler saklı paylarının iadesini isteyebilir.
 • Vakıf senedinde ilgili hükümler varsa tasfiye işlemi o hükümlere göre yapılır.
 • Kendiliğinden ve kanun gereği sona eren vakıflarda tahsis işlemi resmi senetteki hükümlere göre o hükümler yoksa VGM onayıyla benzer amaçlı vakıfa bırakılır.
 • Mahkeme kararıyla sona eren vakıflarda tahsis edilen mal varlığı VGM’ye kalır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir