BAZI KAVRAMLAR

Kanunlaştırma-Kodifikasyon: Bütün ve yazılı olmayan hukuk kurallarını derleyip toplayarak geçerli bir hukuk sistemi oluşturmaktır.

Resepsiyon: Kanunlaştırma yapmak isteyen ülkenin hukuk sistemi buna müsait değilse yabancı bir ülkenin hukuk sisteminin bir kısmının ya da bütününün alınmasıdır. Türkçesi iktibas ya da alımlamadır.

Tedvin: Derleme.

Taknin: Örfün, din hükümlerinin, hükümdar emirlerinin kanun olarak yazıya dökülmesidir.

Islahat: Reform kelimesinin karşılığıdır. Hukuk reformuna karşılık Islahat-ı Adliye verilebilir.

-Reform sözcüğünün karşılığında II. Meşrutiyet yıllarında ıslahat kelimesi, erken Cumhuriyet yıllarında inkılap kelimesi kullanılmıştır.

Reform-Reformasyon farkı: Reform değişiklik, sistem içinde yenilik; reformasyon ise dini zeminde yapılmış değişiklikler olarak ifade edilebilir.

NOT: Din, siyaset, eğitim, dil, ahlak, sosyal hayat, bilim, hukuk vb. alanların birindeki değişim tümünü etkiler.

Modernleşmenin Temelindeki Düşünceler

1) Askeri mağlubiyetlerin galibiyete dönmesi isteği (Kurtuluş İdeolojisi)

2) Kendini düzeltmek için yeni gelişmeleri takip.

NOT: Modernleşme; anlama, taklit etme, uyarlama, benimseme süreçlerinden geçer.

TEMEL PRENSİP: YENİLEŞME/REFORM

-Yeninin ne olduğu ancak gelenekselin ne olduğuyla anlaşılabilir.

***Günümüzde modernden bağımsız bir gelenek düşünülemez. Fakat modernlik gelenekle oluşmuştur. Kendini onunla var etmiştir.

 YENİ KELİMESİ

-Yeniye karşılık çağdaş, uygar, asri, modern, cedid kavramları kullanılabilir.

-Dini kültürde yeni, bidattir. Bidat kelime olarak sonradan ortaya çıkan, genel kanaate aykırı davranış anlamındadır.

-Geleneksel kültürde yeniliğin dengeyi bozacağı düşünülmüştür. Denenmiş ve eski olan güvenilirdir. Bu sebeple 1851’e kadar yenileşmeye tebeddüt, tefessüh, tahavvül gibi kelimelerle yaklaşılmıştır.

CEDİD-KADİM KIYASLAMASI

-1851 Ceza Kanununun ismi Kanun-i Cedid’dir. Bu aynı zamanda yeninin değer kazandığı dönemdir.

-Cedidin zıddı olarak kadim kelimesi kullanılır. Kadim başlangıcı çok eskiye dayanan demektir. Geleneğe göre bir hukuk uygulaması ne kadar geriye gidiyorsa o kadar iyidir.

SAPTAMALAR:

-Yenilik tartışmalarının temelinde din vardır. Bunun sebebi kültürün dinin üzerine inşa edilmesidir.

-Karşılaşacağımız düşüncelerin taşıyıcı aydınların bir kısmının dini/geleneksel kültürü vardır. Yani tamamı üst düzey insanlar değillerdir. Sadece hepsi yenilik isteyen kişilerdir.

-Genel olarak siyaset merkezli düşünme ile karşı karşılaşılmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir