Ticari İşletmede Rehin Kapsamı

(TİTRK Madde 5/2 : Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı
üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş
olan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak
rehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılır
.

Ticari işletmenin kapsamına sadece duran malvarlığını oluşturan varlıklar değil dönen malvarlığını oluşturan unsurlar yani kullanılan hammade veya yapılan stok da girmektedir. Ticari işletme kapsamında kullanılan makineler üçüncü bir kişiye ait olsa dahi iyi niyetle rehin alan kişi bu makineler üzerinde rehin hakkı kazanacaktır. Bedeli ödenmiş ve henüz teslim alınmamış müstakbel taşınırlar da rehin kapsamında yer alabilecektir. Ancak bunun için sözleşmede bu konuya yer verilmeli ve bu varlıkların ayırt edici özellikleri yazılmalıdır.

Mevcut Müstakbel Alacaklar

Bu alacaklar üzerinde rehin kurulabilecektir. BK 183 çerçevesinde devralmak isteyen sicili incelemek suretiyle akacağın rehinli olup olmadığını inceleyebilir.

Eklentiler

Bir anlaşma çerçevesinde rehnedilebilir. Ancak eğer gayrimenkul rehni dolayısıyla tapu sicilinin beyanlar sütununa makine, otel mefruşatı gibi varlıklar eklenti olarak gösterilmişse bu unsurlar üzerinde titrk hükümlerini uygulayamayız.

Tapu kütüğüne tescil edilen taşınırlar rehin edilememektedir.

Fikri ve Sinai Mülkiyete Konu Haklar

Fikri ve Sinai Mülkiyete Konu Haklar rehnedilebilir bu haklar üzerinde rehin kurulabilmesi için sicile kayıt da zorunlu değildir. Kurulan rehin sinai mülkiyet kanununda öngörülen sicile bildirilir.

Ticaret Ünvanı

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk Ticaret Kanunu TİTRK’ye göre öncelikli bir kanundur bu iki kanunda birbiri ile çelişen durumlar olduğu zaman Türk Ticaret Kanunu doğru kabul edilecektir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret ünvanı tek başına rehnedilemez.

Kiracılık Hakkı

Kira sözleşmesinde devire izin verilmiş ise kiracılık hakkı rehnedilebilir. Ticari işletme kapsamında yer alan bir unsur olarak kiracılık hakkının da ticari işletme rehnine dahil olacağı söylenebilir. Borçlar kanunun uyarınca kira sözleşmesinde bu devir işlemine izin verilmiş olması gerekmektedir.

Hammade ve Sarf Malzemeleri

TTK MADDE 73- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilançoda,
duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak
gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır
.

Taşınır varlığın gelecekteki her türlü hukuki getirisi ve doğal ürün ve ikamesi de rehin kapsamına girmektedir. Dönen varlıklardan olan hammadenin işlenmesi sonucu oluşturulan ürünlerin taşınır varlığın ikamesi mal olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu ise belirli değildir. Bu konu üzerinde doktrinde tartışmalar bulunmaktadır.

Ticari Proje Ticari projeler TİTRK M/1 uyarınca rehin edilebilir unsurlardır.

Ticari İşletmede Rehin Kapsamı

TİCARET HUKUKU NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TTK İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir