TEHDİT

“Madde 106– (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

Tehdit hürriyete karşı işlenen suçlar bölümünde yer alır. Tehdit bir soyut tehlike suçudur. Tehdit suçunun hukuksal konusunu kişinin karar verme ve hareket etme özgürlüğü oluşturmaktadır. Kişilerin iç huzuru, sükunu, özgürce irade oluşturması korunur.

 • Fiilin üzerinde gerçekleştirildiği mağdurun iç huzuru, irade oluşturma yetisi veya buna göre davranma hürriyeti suçun konusunu oluşturur.
 • : Madde metninde suçun faili tehdit eden kişi olarak belirlenmiştir. Bu suçun faili herkes olabilir. Tehdit etme fiilini gerçekleştiren herkes fail olarak kabul edilir.
 • Suçun mağduru herkes olabilir. Tehdit suçunu oluşturan değerlerin sahibi bu suçun mağduru olarak karşımıza çıkar. Mağdur tehdit fiilini algılayabilecek bir kimse olmalıdır. Ama bu fiil muhakkak bir kişiye yönelmelidir. Kimseyi muhatap almayan bir fiille işlenemez.

*tehdit suçu işitme engeli veya görme engeli olan bir kişiye karşı işlendiği takdirde de bu kişiler bu suçun mağduru olabilir. Sonradan veya olay anında kendisine tehdit yöneldiğini bilmesi veya öğrenmesi yeterlidir.

 • kişiyi kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle korkutmaya yönelik fiiller fiil unsurunu oluşturur.
 • Netice aranmaz
 • değinecek bir şey yoktur.

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Fail bu suçu olası kast veya doğrudan kast ile işleyebilir. Fail kullandığı hareketlerin söylediği sözlerin tehdit mahiyetinde olduğunun farkında olmalıdır.

Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı her olay kapsamında ayrı ayrı değerlendirilir.

Nitelikli unsurlara 2.fıkrada değinilmiştir.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1.fıkranın son cümlesi ise suçun daha az verilmesini gerektiren bir nitelikli hal olarak kabul edilir.

Kusuru kaldıran veya azaltan hallerin varlığına her olay özelinde bakılır.

  • Tehdit suçu sırf hareket suçudur. Genel kabul sırf hareket suçlarında icra hareketleri parçalara bölünebildiğinde bu suça teşebbüs mümkündür.

Örneğin kişinin tehdit dolu sözleri mektuba yazıp postaladığını ama mağdurun bu mektuba failin elinde olmayan sebeplerle ulaşamadığı varsayımında teşebbüs tartışılabilir.

 • müşterek faillik, yardım etme ve azmettirme söz konusu olabilir.
  • Tehdit başka bir suçun unsuru olarak meydana getirilmişse bileşik suç olarak kabul edilir ve tehdit için ayrıca bir cezalandırmaya gidilmez. Bunun yanı sıra eğer tehdit aynı kişiye farklı zamanlarda birden fazla kere işlendiyse tek bir kere ceza verilir.

106/3’te özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir. Tehdit amacıyla kasten yaralama kasten öldürme veya mala zarar verme suçları işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir. Buradaki ayrım fail bu suçları işlerken mağduru tehdit etmek amacını taşımalı şeklinde yapılmalıdır.

İÜHF CEZA ÖZEL

TCK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir