TEBLİGAT HUKUKU AÇILIŞ DERSİ VE TEBLİGATA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Tebligat hukuk düzenini sağlayan en önemli işlemlerin başında gelmektedir. Tebligat bir işlemdir ve her kanunda, yönetmelikte vb. karşımıza çıkmaktadır. Bir tebligat işlemindeki kusur telafisi mümkün olmayan bir kusurdur.

Kaynaklar

-7201 sayılı tebligat kanunu (Tebligat kanunu HMK’dan doğmuş eski tarihli bir kanundur.)

-25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

-Diğer Kanunlarda tebligata ilişkin hükümler mevcut olabilir.

Tebligat kanununa riayet ederek tebligat işleminin yapılabilmesi kanunda açıkça düzenlenmiş kurum, kuruluş ve kişiler için bir zorunluluktur. Bu kişilerin kimler olduğuna tebligat kanunun birinci maddesinde yer verilmiştir.

Tebligat Kanunu Madde 1 – (Değişik: 11/1/2011-6099/1 md.) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

Sınırlı ama oldukça geniş bir sahada uygulanan bir mevzuat hükmüdür.

Tebligat kanununa uygun tebligat hangi kanallarla yapılır? Kanunda bu konuda çeşitli varyasyonlar düzenlenmiştir. Bunun sebebi tebligatın hızlı bir şekilde en az masrafla yapılmasını sağlamaktır. Kanunda sayılan yöntemler;

 1. Memur eliyle tebligat
 2. Doğrudan tebligat
 3. PTT yoluyla tebligat
 4. İlanen tebligat
 5. Elektronik tebligat

Kanun bu sayılanlar dışında hiçbir yöntemle yapılan tebligatın geçerliliğin, kabul etmemektedir. Bunlar dışında tebligat kanununa uygun şekilde tebligat yapılmasına kanun imkân tanımaz.

 1. MEMUR ELİYLE TEBLİGAT

Tebliğ yapılacak kişiye tebligatın bir memur aracılığıyla yapıldığı yöntemdir.

 • DOĞRUDAN DOĞRUYA TEBLİGAT

Hızlı sonuç alabilmek için bizzat vekilin mercie müracaat ederek tebliğ işlemini gerçekleştirmesidir. Muhatapla (tebliğ yapılacak şahısla) tebliğ yapan organın hiçbir aracı olmadan bir araya gelmesi ve tebliğ işleminin yapılması usulüdür.

 • PTT YOLUYLA TEBLİGAT

Klasik tebligat yoludur. Arada postacı olarak isimlendirilen posta memuru yani bir aracı bulunmaktadır.

 • İLANEN TEBLİGAT

Tebligatın en son ihtimal olarak kullanılması gereken yoldur. Tüm tebligat yolları tıkandığı zaman kullanılır. Kanun koyucu bazı durumlarda bu yolun ilk yol olmasını öngörebilir ancak bunun dışında en son yol olarak karşımıza çıkar.

 • ELEKTRONİK TEBLİGAT

Mevzuatı çok güncel ve yenidir. Bazı durumlarda ilk ve tek başvurulması gereken yol olarak düzenlenmiştir. Bazı durumlar için ise alternatif yol olarak düzenlenmiştir. Özel olarak kurumsal nitelikteki eposta adresleri esas alınarak yapılabilir.

 • Tebligat nedir?
  • Tebligat kavramı, tebliğ kavramının çoğuludur. Ancak uygulamada tekil olarak kullanılmaktadır.
  • Tebliğ; hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının, kanunda öngörüldüğü şekilde belgelendirilmesi işlemidir.
  • Tefhim; muhatabın yüzüne karşı sözlü olarak bildirimdir
 • Tebligatın önemi nedir?
  • Kanunun tebliğe bağladığı hukuki sonuçlar ancak,
   • Ortada tebliğ olarak nitelendirilebilecek bir hukuki işlemin mevcut olması
   • Bu tebliğ işleminin mevcut olması
   • Bu tebliğ işleminin kanunda öngörüldüğü şekilde yapılmış bulunması

halinde doğacaktır.

 • Tebliğ ile ilgili düzenlemelerin amacı, tebliğe bağlanan hu­kuki so­nuçların doğabilmesi için tebliğ konusu işlemin muhatabına ulaştırılma­sını ve onun tarafından kabul edilmesini sağlamaktır.
 • Muhatabın yani tebliğ yapılacak kişinin tebliğ yapılması sırasında adresinde bulunmaması durumunda ne olur?
  • Bu durum PTT yoluyla tebligat yönteminde ve memur eliyle tebligat yönteminde gerçekleşmesi muhtemel bir durumdur.
  • Bu sorunun cevabı tebligat kanununun 20, 21 ve 35. Maddelerinde yer almaktadır.
   • Muhatabın adreste bulunmaması
   • Muhatabın adreste bulunmasına rağmen tebliğ evrakını almaktan imtina etmesi
   • Muhatabın adresini değiştirdiği halde yeni adresini bildirmemesi

Bu durumların her birinde tebligat tebliğ memuru tarafından yine de yapılır ve muhataba yapılmış gibi etki doğurur.

 • Tebligat kime yapılır?
  • Tebligat ilk ve öncelikli olarak adına tebligat işlemi gerçekleştirilecek kişiye yani işlemin muhatabına yapılır.
  • Muhatap bulunmadığı takdirde tebligat, kanunun 11.madde vd. pek çok ihtimalden bahsetmiştir. Böylece tebliğ işleminin yapılması ve tamamlanması amaçlanır.

İÜHF TEBLİGAT HUKUKU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir