TEBLİGAT YÖNTEMLERİ

Tebligat yöntemleri vasıtalı tebligat ve vasıtasız tebligat olarak ikiye ayrılmaktadır.

 • Vasıtalı tebligat yöntemleri
  • Memur eliyle tebligat
  • PTT vasıtasıyla tebligat
 • Vasıtasız tebligat yöntemleri
  • Doğrudan tebligat
  • İlanen tebligat
  • Elektronik tebligat

Memur vasıtasıyla Tebligat

“Tebligat Kanunu Madde 2 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985-3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.

Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.”

Madde 2’de tebligatın memur vasıtasıyla yapılması için 4 ihtimalden bahsedilmiştir. Bu dört ihtimalden birinin olması tebligat işleminin memur eliyle yapılmasını sağlar. Doktrinde hâkim görüş madde 2 fıkra 1’de yer alan durumların varlığı memur eliyle tebligatın zorunlu olduğunu kabul eder.

Maddede yer alan ihtimaller şunlardır:

 1. Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde
 2. Tehirinde zarar bulunan işlerde
 3. Aynı yerde bulunan birinci maddede yazılan daire ve müesseseler arasında
 4. Aynı yerde bulunan birinci maddede yazılan daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat.

Memur eliyle tebligat tebliğ yapan kurumda istihdam edilen bir memur tarafından yapılmak zorundadır. Başka bir kurumda çalışan memur bu iş için görevlendirilirse ve bu şekilde bir tebligat yapılmışsa bu işlem yokluk durumunda olur.

Madde 2’nin ikinci fıkrasında bahsedilen bir durum meydana geldiği zaman ihtiyari memur vasıtasıyla tebligat yapılması durumu oluşur.

*PTT aracılığıyla yapılan tebligat da bir memur vasıtasıyla yapılır ancak burada PTT’de istihdam edilmiş PTT idaresinde çalışan bordrosu PTT tarafından düzenlenen bir memur yani postacı vardır. Bu memur diğer memurlardan ayrılır ve memur eliyle tebligatta bunun dışında kalan memurlar sayılmaktadır.

*Yönetmeliğin 5 ve 64.maddesiyle de bağlantısı vardır.

İÜHF TEBLİGAT HUKUKU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir