Akitten Doğan Borçlar

TEBLİGAT YAPMAKLA MÜKELLEF OLAN MERCİİLER ve TEBLİGAT KANUNU MADDE 1 İNCELEMESİ

Tebligat Kanunu Madde 1 – (Değişik: 11/1/2011-6099/1 md.) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla ya

Tebligat işlemi; sıkı şekil şartlarına tabi, tanık içinde bir seremoniye tabi, belli evraklarla ancak gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun birinci maddesinde tebligat işleminin hangi kurum merciler tarafından bir zorunluluk oluşturduğu düzenlenmiştir. Ancak diğer kanunlarda da yapılacak tebligat işleminin Tebligat Kanunu’ndaki hükümlere uygun bir şekilde yapılacağı düzenlenmiş olabilir (ÖR: İİK m.21). Yani tebligat işlemi;

 • Tebligat Kanunu m.1hükmü
 • Mevzuatta Tebligat Kanunu’na yapılan bir atıf varsa o işlem ya da o kurumun yapacağı tebligat işlemine mahsus olarak Tebligat Kanunu hükümleri

Uygulanarak yapılmak zorundadır.

Tebligat Kanunu madde 1’in Özellikleri

 • Numerus clausus ilkesi geçerlidir. Yani sınırlı sayıda belirtilmiş kurum, organ, süje Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebligat işlemini yapmakla mükelleftir.
 • Bu maddeye ilişkin bir kıyas söz konusu değildir.
 • Yoruma açık değildir.
 • Kanunların açıkça atıfta bulunmadığı hallerde Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması mecburiyeti bulunmaz.

Madde 1’in incelenmesi

 • Kazai Merciler

İlk sırada kazai merciler yer alır. Kazai merciler tüm yargı mercileridir. Bu kapsama yargı örgütünde yer alan tüm organlar girmektedir. Yani ilk derece mahkemeleri, hukuk, ceza, idare, bölge adliye mahkemesi, hukuk daireleri, ceza daireleri, bölge idare mahkemesi daireleri, Yargıtay daireleri, Danıştay daireleri bunların tamamı kazai merci kapsamında ele alınabilecek olan organlardır. Ve bu organların yapacakları tebligat işlemleri Tebligat Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleşmek zorundadır. Aksi durumda o tebligat işlemi yok hükmündedir.

Yargı örgütü içinde yer alan organların tamamının kazai merciler içinde yer alan organlar olduğunu söyleyemeyiz.

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
  • (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
   • TBMM (kendi bütçesi var kendine haiz kişiliği var)
   • Cumhurbaşkanlığı
   • Anayasa Mahkemesi
   • Danıştay
   • Yargıtay

Bu sayılanların tamamı (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden kabul edilir. Ve bu merciler tebligat işlemini yaparken 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine riayet etmek zorundadırlar.

 • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerÜniversitelerYÖKÖSYMDil Tarih kurumuAdalet akademisi

Bu sayılanlar II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerdir. Bu kurumların yapacakları tebligat işlemlerinde 7201 sayılır Tebligat Kanunu’na uyması gerekmektedir.

 • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • Rekabet Kurulu
 • Temel Piyasa Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • RTÜK
 • SPK
 • BDDK
 • TAPDK

Bunlar regülasyonu sağlayan kurumlardır. Bu kurumlar da yapacakları tebligat işleminde Tebligat Kanunu’na uymak zorundadırlar.

 • (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları
 • SGK bunun kapsamında da
  • Emekli sandığı
  • BAĞ-KUR
  • Sosyal Sigortalar
 • Türkiye iş Kurumu

Bu kurumlar sosyal güvenlik kurumları kapsamında değerlendirilir.

Yukarıda sayılan bu kurumlar dışında

 • İl özel idareleri
 • Belediyeler
 • Vakıf yükseköğretim kurumları
 • Köy hükmî şahsiyetleri
 • Barolar
 • Noterler

Bu kurumlar da yapacakları tebligat işlemlerinde Tebligat Kanunu hükümlerine tabidir (m.1 gereğince).

*dikkat edilmesi gereken husus bu kurumlara yapılacak tebligat işlemi değil bu kurumların yapacakları tebligat işlemlerinden bahsedilmektedir.

Kurumlar tebligat işlemini yapacakları tebligat yolunu kendileri belirlemektedir. (Tebligat yolları: PTT ile tebligat, memur eliyle tebligat, elektronik tebligat, ilanen tebligat, doğrudan tebligat.)

*1.maddenin uygulanmasına ilişkin Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair yönetmeliğin 2 ve 4. maddeleri de önem taşımaktadır.

* m.1, 41, ve 61 tebligat kanununun uygulanması için önemli maddelerdir.

İÜHF TEBLİGAT HUKUKU

TEBLİGAT KANUNU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir