eşya hukuku

TEBLİGAT ADRESİ

BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT (MADDE 10)

“Madde 10- Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır.

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/3 md.) Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.”

Bilinen en son adres çok geniş bir kapsama sahiptir. Bu kapsamda

  1. İkamet adresi – buradan anlaşılması gereken muhatabın yerleşim yeri adresidir.
  2. Geçici olarak ikamet ettiği yer adresi
  3. İş yeri adresi
  4. Mesken – muhatabın yerleşme niyeti olmaksızın geçici olarak kaldığı yeri ifade eder. (Otel, yurt vb.)

Dahildir. Bilinen en son adreste tebligatın yapılması tebligatın yapılmasından ziyade kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Çünkü bu imkân tebligatın yapılması sırasında adres arama gibi zorluk çıkarabilecek ihtimalleri ortadan kaldırmaktadır.

Bilinen son adrese tebliğ kuralı HMK m.33’e etki eder. HMK m.33’e göre resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat işlemlerine devam edilir. Bu günlerde yapılacak tebligat işlemleri de bilinen son adrese kolayca ve sorunsuzca yapılabilecektir.

Tebligat muhatabın seçildiği bir adrese de yapılabilmektedir. Muhatap bunu talep eder. Ancak tebliği gerçekleştirecek mercii buna riayet etmek mecburiyetinde değildir. Çünkü bu hüküm emredici bir hüküm değildir.

* ikametgâh adresine yapılacak tebligat işleminde muhatap o an o adreste bulunmuyor olsa dahi muhatapla birlikte o adresi paylaşan kişi veya kişilere tebligat yapılabilir.

  • Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:

Madde 16- (Değişik: 19/3/2003-4829/2 md.) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

* Meskene yapılacak tebligatta ise yalnızca muhataba tebligat yapılabilir başkasına yapılacak tebligat kabul edilmez. (Evren Hoca bunu kabul etmiyor ama kabul gören görüş bu)

Bir tebligat işlemi

  • İlk olarak kişinin bilinen son adresine tebligat işlemi yapılır.
  • Bilinen son adreste kişinin bulunmaması veya adresin yanlış olması vb. sebepleriyle tebliğin gerçekleştirilememesi halinde kişinin mernis adresinin araştırılması istenir.
    • Mernis adresi, resmi tebligat adresi olarak geçmektedir. Kişilerin genelde mernis adresi olmakla birlikte mernis adreslerinin olmama ihtimali de vardır. Mernis adresi sisteminin getirilmesi ile adresin meçhuliyeti (m.28) durumu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
  • Kişinin mernis adresinin de bulunamaması durumunda ilanen tebligat yoluna başvurulur.

* 2009 yılı itibariyle kanunda 7/A maddesi ile kendisine zorunlu olarak elektronik tebligat yapılacak kişiler belirlenmiştir. Bu madde ile birlikte burada sayılan kişi ve kurumlar 10. Maddenin 1 ve 2. Fıkraları kapsamından çıkarılmıştır.

TEBLİGAT HUKUKU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir