TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m.35)

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDA MADDİ UNSURLAR


Korunan Hukuki Değer: Yaşam hakkı
Fail: Özgü suç değildir, herkesçe işlenebilir.
Mağdur: Yaşayan insan
Konu: İnsanın yaşamı, yaşayan insandır.

Fiil: Serbest hareketli bir suçtur. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışla işlenebilir. TCK’da taksir kalıpları tek tek gösterilmemiştir.

Netice: Ölüm

Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: Netice, fiilden meydana gelmelidir; objektif olarak isnad edilebilmelidir.

MANEVİ UNSURLAR

Taksir bahsi TCK m.22’de düzenlenmektedir.

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

HUKUKA AYKIRILIK

TCK genel hükümlerde düzenlenir.

KUSUR

Haksız tahrik tartışması vardır.
Görüş 1: Haksız tahrikte tepki olarak işlenen suç ancak kasten işlenebilir. Bu nedenle taksirli suçlarda haksız tahrik söz konusu olmaz.

Görüş 2: Yasada ‘haksız tahrik hükümleri yalnızca kasten işlenen suçlara uygulanır’ diye bir ibare bulunmadığından taksirli suçlara da uygulanabilir.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

Teşebbüs: Kast yoksa teşebbüs yoktur.

İştirak: Tartışmalıdır. Doktrinde hakim görüş mümkün olmadığı yönündedir. Birlikte hareket varsa bile bu iştirak anlamında kabul edilmez.

İçtima: Madde 85- (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ & CEZADA İNDİRİM GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP

Madde 22- (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

Bilinçli Taksir: Cezada indirim gerektiren şahsi sebep
Bilinçsiz Taksir: Şahsi cezasızlık sebebi

İühf Ceza Özel

TCK Mevzuat

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir