Taksirle Öldürme

 1. HUKUKİ SORUN
 2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

TCK’nın kişilere karşı işlenen suçlar başlıklı kısmının hayata karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Yaşam hakkı korunan hukuki değeri oluşturur. Yaşama hakkı Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmelerde düzenlenen temel insan hakkıdır. Bu hak Türk hukukunda kişinin kendisinden bile korunmaktadır. Kişinin üzerinde tasarruf hakkının bulunmadığı bir haktır

 • MADDİ UNSURLAR
 • Suçun konusu: Yaşayan insandır.
 • Suçun faili: Fail herkes olabilir.
 • Suçun mağduru: Mağdur yaşayan insandır.
 • Fiil: taksirle öldürme suçu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışla işlenebilir. Özen yükümlülüğü objektif bir niteliğe sahiptir. (Kanun deneyim, toplumda yaşamanın getirdiği davranış normları vs. dikkate alınır.) Ölüm neticesine elverişli olmalıdır.
 • Netice: Taksirle öldürme suçunda yasaklanan netice ölüm neticesi olduğu için ölüm neticesinin gerçekleşmesi aranır. Netice gerçekleşmezse bu suç da gerçekleşmemiş olur ve teşebbüsten de bahsedilemez.
 • Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet: Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet konusunda bir sıkıntı olup olmadığına bakılır.
 • MANEVİ UNSURLAR

Taksir kanunda düzenlenmişse cezalandırılır. Bu suç tipinin taksirli hali kanunda düzenlenmiştir. Taksir ikiye ayrılır basit taksir ve bilinçli taksir olarak.

Basit taksir: Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktır. Bu aykırılık sebebiyle netice öngörülemez (Bilmenin daha az yoğunu öngörmedir). Dikkatli ve özenli bir kişi o durumda nasıl davranırdı, neticeyi öngörebilir miydi sorusu sorulur.

Bilinçli taksir: Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılırken netice öngörülür fakat neticenin gerçekleşmesi istenmez. Burada netice fail tarafından öngörülür fakat neticenin meydana gelmeyeceğine dair bir güven söz konusudur.  

Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusurundan dolayı cezalandırılır.

 • HUKUKA AYKIRILIK

Hukuka uygunluk nedenleri taksirle öldürme suçu bakımından da geçerlidir.

Kişinin hukuka uygunluk nedenlerinin varlığını bilmeli midir? Bu noktada iki görüş var kürsü taksirli suçlar bakımından da mümkün olduğunu düşünmektedir.

 • NİTELİKLİ UNSURLAR

Olayda varlığına bakılır.

 • KUSURLULUK

TCK genel hükümlerde düzenlenen kusurluluğu kaldıran ya da azaltan nedenler taksirle öldürme suçu bakımından da geçerlidir.

 • SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

Teşebbüs: taksirle işlenen suçlarda teşebbüs söz konusu değildir.

İştirak: geniş faillik prensibi geçerlidir herkes kendi suçu oranında değerlendirilir.

İçtima: TCK m.85/2’de özel bir hüküm bulunmaktadır. Genel hükümlerde sayılan zincirleme suç ve fikri içtima kuralları burada da uygulanır.

İÜHF CEZA ÖZEL HÜKÜMLER

TÜRK CEZA KANUNU MEVZUAT

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir