Suç teorisi hangi davranışlar suç oluşturur, suç hangi unsurlardan oluşur ve failin cezalandırılmasına hangi nedenler etki eder sorularını araştırır. Suç teorisi bir davranışın kişiye suç olarak yüklenmesi için genel koşul ve unsurları araştırır. Bu cümleden de anlaşılabileceği üzere ceza hukukunun ana kahramanı insandır. Konusunu insan davranışları oluşturur.

Bir konuda hukuk kuralı bulunuyorsa ve bir kişi bu kurala aykırı davranışta (fiiliyle, hareketiyle) bulunuyorsa suçlanabilir. İnsan davranışı bulunmadıkça suçtan bahsedilemez. Her suçun ortak noktasını insan davranışları oluşturur (nullum crimen sine actione). İnsanın iç dünyasında kalan salt düşünce dış dünyaya bir şekilde yansıtılmadıkça ceza hukukunun konusu olamaz ( cogitationis poenam nema meret).

Haksızlık

Haksızlık bir hukuki değerin ihlal edilmesidir. Diğer bir değişle hukuka aykırı fiile haksızlık denmektedir. Suç ile haksızlık sık sık karıştırılmaktadır. Eğer bir haksızlık cezalandırılabiliyorsa o zaman suçtan bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla her suç haksızlıktır ancak her haksızlık bir suç teşkil etmez denebilir.

Kusur

Kusur kişinin kınanabilirliğini ifade eder. Kişi kusurlu olması durumunda bir ceza sorumluluğuna tabi tutulur ancak kusurun olmaması kişinin meydana getirdiği haksızlığı ortadan kaldırmaz dolayısıyla bu kişiye de bir yaptırım uygulamak gerekir. Böyle durumlarda güvenlik tedbirlerine başvurulur. Kusurun varlığı ceza yaptırımı için zorunludur ve cezalandırmanın ağırlığı bakımından bir ölçü işlevi görür.

Ceza hukuku haksızlık olmaksızın kusur olmaz ilkesini kabul etmektedir.

CEZA HUKUKUNDA SUÇUN UNSURLARI

Suç belirli bölümlere ayrılarak incelenir. Bu bölümler suçun unsurlarıdır. Suçun oluşup oluşmadığına karar verirken keyfi uygulamalardan kaçınmak adına suç bölümlere ayrılır.

Bir suçtan bahsedebilmek için ilk olarak suçun ceza hukukunun temel ilkeleri bakımından bir karşılığı olmalıdır (bu ilkelere bir önceki notta değinildiği için tekrar üstünde durulmayacaktır). Bu koşulları sağladıktan sonra unsurlara bakılır.

 • Maddi unsurlar
 • Fiil
 • Fail
 • Suç konusu
 • Netice Nedensellik bağı 
 • Objektif isnadiyet unsuru
 • Manevi unsurlar
  • Kasıt
  • Taksir
 • Hukuka aykırılık unsuru

Kişinin işlediği fiil hukuk düzeniyle çelişki halindeyse hukuka aykırılık ortaya çıkmıştır.

*unsurlar detaylı bir şekilde ilerideki notlarda incelenecektir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir