SUÇ TEORİSİ, HAKSIZLIK VE KUSUR

Suç teorisi, hangi davranışların suç oluşturacağını ve suçun unsurlarını belirleme konusunda araştırmalar yapar.

Ceza hukukunun merkezinde insan bulunur. Hukuk normlarının asıl ilgilisi insandır. Ceza hukuku kurallarına uygun davranma yükümlülüğü insana aittir. Normlara uygun davranmama durumunda kişilerin cezalandırılmasına hangi nedenlerin etki edeceği konusu da yine suç teorisinin araştırdığı konulardan birisidir.

Bir suçun varlığından bahsedebilmek için öncelikle bir insan davranışı söz konusu olmalıdır. Ve bu davranışın hukuk kurallarına aykırı olması gerekmektedir. Her suçun ortak noktasını insan davranışları oluşturur (nullum crimen sine actione).

HAKSIZLIK

Haksızlık, hukuk normları tarafından engellenen bir fiilin meydana gelmesidir. Ancak suç ile karıştırılmamalıdır. Eğer meydana gelen bu haksızlık cezalandırılabiliyorsa  o zaman suçtan bahsetmek mümkündür. Bu nedende her suç haksızlık içerir ancak her haksızlık suç olmak zorunda değildir. Haksızlık içeren hangi fiillerin suç olduğu önceden kanunla belirlenmiş olmalıdır.

KUSUR

Kusur, haksızlığın tüm unsurları gerçekleştikten sonra fail hakkında bir değerlendirmedir. Kusur değerlendirmesi fiil hakkında değil, fail hakkında yapılmaktadır.  Ancak fail hakkında kusur değerlendirmesi yapılabilmesi için onun eylemi nedeniyle bir haksızlık meydana gelmiş olmalıdır. Ceza hukuku “haksızlık olmaksızın kusur olmaz” prensibini kabul eder. Ancak kusursuz haksızlık söz konusu olabilir (kusur yeteneği olmayan failin işlediği fiil). Dolayısıyla irade yeteneği olmayan kişiler hakkında kusur değerlendirmesi yapmak mümkün değildir. Kusur kişinin meydana getirdiği eylem nedeniyle kınanabilirliğini ifade eder. Kusurun varlığı durumunda ceza yaptırımları zorunludur ve cezalandırmanın ağırlığı bakımından bir ölçü işlevi görür.

CEZA HUKUKU’NDA SUÇUN UNSURLARI

Ceza hukukunda suçun oluşup oluşmadığına karar verilirken suçun belli başlı unsurlarına bakılarak inceleme gerçekleştirilir. Suçun unsurları maddi unsurlar ve manevi unsurlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Maddi Unsurlar

  • Fiil
  • Fail
  • Suçun Konusu
  • Netice
  • Nedensellik Bağı
  • Objektif İsnadiyet

Manevi Unsurlar

  • Kast
  • Taksir

Hukuka Aykırılık Unsuru

Kişinin meydana getirdiği eylemin hukuk düzeninin koyduğu normlar ile çelişki halinde olması durumunda hukuka aykırılık söz konusudur.

İÜHF CEZA GENEL

TCK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir