SUÇ TANIMI: Toplumsal düzenin devamı açısından korunması
gereken hukuki değerlerin ihlâli niteliğini taşıyan, haksızlık teşkil
eden insan davranışıdır.
KABAHAT TANIMI: Kanunda, karşılığında idari yaptırım
uygulanılması öngörülen haksızlıktır.


SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR
 Suç karşılığında yaptırım olarak ceza ve güvenlik tedbirleri
öngörülürken, kabahat karşılığında idari para cezası ve idari
tedbirler öngörülmektedir.
 Suç nedeniyle verilen mahkumiyet kararları adli sicile
işlenirken kabahat nedeniyle verilen idari yaptırım sicile
işlenmez.
 Kabahatler karşılığında hürriyeti bağlayıcı bir cezanın
öngörülmesi söz konusu değildir.
 İştirak açısından suçlarda ayırt etme prensibi belirlenmişken
kabahatlerde teklik sistemi kabul edilmiştir. Kabahatlerde
kabahatin işlenmesine katılan herkes fail olarak kabul
edilmiştir.
 Kabahatlerde kusurluluğu azaltan nedenlerin uygulanması
kabul edilmemiştir.


 Suçlarda fiili işlediği esnada 12 yaşından küçük olanların ceza
sorumluluğu kabul edilmemişken kabahatlerde fiili işlediği
esnada 15 yaşını doldurmamış olanların idari para cezası
sorumluluğu benimsenmemiştir.
 Suçlarda failin fiilinden tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul
edilmezken kabahatlerde tüzel kişilerin idari yaptırım
sorumluluğu kabul edilmiştir.
 Suçlarda ihmale ilişkin genel hükümlerde bir düzenleme yer
almazken, kabahatlerde kabahatlerin ihmali şekilde de
işlenebileceği hükme bağlanmıştır.
 Suçlarda idarenin düzenleyici işlemleriyle suç yaratılması
kabul edilmemişken, kabahatlerde çerçeve hükmün içeriğinin
idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle doldurulabileceği
hükme bağlanmıştır.

CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER
1.CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ: Ceza hukukunun en
önemli ilkelerinden biri olan suç ve cezaların şahsiliği ilkesi, suçu
isleyenden başkasının suçlanamaması ve aynı şekilde suçludan
başkasının cezalandırılamamasını öngörür
2.KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
3.KANUNUN BAĞLAYICILIĞI

 1. ŞÜPHEDEN ÖZGÜRLÜK YARARLANIR İLKESİ: Şüphe varsa sanık
  yararlanır.
  5.ORANTILILIK İLKESİ (ADALET İLKESİ)
  6.İNSANİLİK İLKESİ (HÜMANİZM)
  7.SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ: Kanunsuz suç olmaz.
  Kanunsuz ceza olmaz. Kanunilik ilkesi ile devletin bireylere keyfi
  davranmasının önlenmesi amaçlanmıştır.Bu nedenle kanunilik ilkesi
  doktrinde güvence fonksiyonu çerçevesinde belirtilmektedir.
  KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI: 4 tane genel sonucu bulunur;
  Örf ve adet hukukuyla ceza uygulama yasağı
  Belirlilik ilkesi
  Kıyas yasağı
  Geriye yürüme yasağı
   Kanunu açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez
  ve güvenlik tedbiri uygulanmaz.
   İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
   Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında
  kıyas yapılamaz.
   Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş
  yorumlanamaz.
   Failin aleyhine olan ceza kanunu geçmişe yürümez.

 Örf ve adet ile suç ve ceza yaratılamaz. Boşluk doldurulamaz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir