ŞANTAJ

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Hürriyete karşı işlenen suçlar içerisinde yer alan şantaj bakımından korunan hukuki değer kişinin hür bir şekilde karar alması ve dolayısıyla idaresi aynı zamanda haysiyet ve şahsiyetidir (2.fıkra kapsamında).

  • Suçun konusu fiilin üzerinde gerçekleştiği kişi veya şeydir. Konu hür bir şekilde karar alma iradesi ihlal edilen kişi ya da bu kişinin iradesidir. 2.fıkra kapsamında kişinin haysiyet ve şerefi de konuyu oluşturur.
  • Suçun faili herkes olabilir. Birinci fıkra bakımından ise hak sahibi veya belirli bir yükümlülük altında bulunan kişi fail olabilecektir.
  • Suçun mağduru gerçek kişi olan herkes olabilir. Bazı yazarlar tüzel kişileri de kabul ediyor doktrinde ama kürsü gerçek kişiler bakımından inceleme yapıyor.
  • Seçimlik hareketli bir suçtur. Karşıdaki kişiyi zorlamaya yönelik bir fiille işlenebilir. Gerçekleştirileceğinden bahsedilen şey zorlamaya elverişli olmalıdır.

Şantaj suçu kast ile işlenebilen bir suçtur. Şantaj kastın yanı sıra ayrıca bir sübjektif unsur olarak amacın arandığı suçlardandır. Bu amaç yarar sağlamaktır.

Hukuka uygunluk hallerinin varlığına bakılır.

Nitelikli hali kanunda düzenlenmemiştir.

Kusuru kaldıran hallerin varlığına bakılır.

    • Şantaj suçu sırf hareket suçudur. Kanuni tanımdaki hareketlerin icrası tamamlanıncaya kadar teşebbüse elverişlidir. Dolayısıyla bu suça teşebbüs mümkündür.
    • İştirak mümkündür.
    • Zincirleme suç hükümleri şantaj suçu bakımından uygulanabilmektedir.

İÜHF CEZA ÖZEL HÜKÜMLER

TCK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir