Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları

Rehin Verenin Yükümlülükleri

Rehin veren kişi öncelikli olarak ticari işletmenin değerini düşürecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Eğer bu durumun aksine hareketlerde bulunursa rehin alan bu davranışların yasaklanmasını mahkemeden isteyebilecektir. Eğer bu süreç ve bu sürecin gecikmesi hususunda bir tehlike var ise rehin alan mahkeme kararından önce de eğer gerekiyorsa önlemler alabilir. Sonrasında rehin alan bu önlemler için yapılan giderleri rehin verenden isteyebilecektir. eğer rehin alınan işletmenin değer düşmüş ise rehin alan rehin verenden ek güvence isteme veya eski haline getirme talep etme hakkı elde eder.

TİTRK MADDE 12 : Rehin alacaklısı, rehin veren ya da üçüncü bir kişinin zilyetliğinde bulunan rehne
konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahiptir.
(5) Rehin veren, rehin konusu taşınır varlıkların değerini rehin alacaklısı aleyhine azaltan
tasarruflarından doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
(6) Rehin veren, rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil ettirmekle
yükümlüdür
.

Rehin Alanın Hakları

Alacaklı kişi alacak hakkını varlık yönetim şirketlerine devredebilir. Eğer bu olasılık gerçekleşirse varlık yönetim şirketi alacaklının halefi olur ve alacaklının rehin sırasına sahip olur.

Eğer fikri ve sinai haklar rehnedildiyse alacaklı bu haklara yönelik lisans haklarını da kullanabilir. Kiralama veya lisanslama geliri borç miktarına ulaştıktan sonra lisans veya kiralama hakkı sona ermektedir.

Alacaklı talep ederse genel hükümler çerçevesinde takip yaparak rehinin paraya çevrilmesini isteyebilir.

Rehine konu olan alacağın vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı rehin konusu işletmenin paraya çevrilmesini isteyebilir.

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI

TTK MEVZUAT

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir