Ceza Özel İÜHF 3. Sınıf

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Madde 104– (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamulaştırma

eşya hukuku

KAMULAŞTIRMA Kamu tüzel kişileri özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları kamunun mülkiyetine aktarmaya ve söz konusu taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurmaya yetkilidir. Bunu sağlayan idari işleme kamulaştırma denilir. Kamulaştırmanın anayasal dayanağı 46.maddedir. Kamulaştırmanın Aşamaları Kamulaştırma Öncesi İşlemler İdare tarafından yeterli ödenek tespit edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz. Kamulaştırılmaya başlanması idarece yeterli ödeneğin ayrılmasına bağlıdır. Esas kural kamulaştırma …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

Müteselsil Borçluluk

Kamu Mallarının Hukuki  Rejimleri İdarenin kamu malları üzerindeki yetkisi özel mülkiyetten farklılık göstermekle birlikte mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Önceden bu yetki kolluk yetkisi olarak tanımlanmaktayken günümüzde farklılaşmış ve mülkiyet hakkı denilmiştir. AYM tarafından kamu mülkiyeti olarak tanımlanır. Danıştay ise bir nevi idare hukuku mülkiyetinden bahsetmektedir. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri Kamu mallarının kamu yararına ve …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri Kamu malı statüsündeki bir eşyadan yararlanmak 3 şekilde mümkündür. Orta mallardan halk doğrudan doğruya yararlanır. Bu yararlanma genele açıktır. Hizmet mallarından ise o hizmete  ihtiyacı olan herkes yararlanır. Kamunun özel mallarında ise daha çok özel yaralanma söz konusudur. ancak bütün yararlanmaların temel amacı kamu yararının sağlanmasıdır. Idare kamu malını korumak için …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Malları

ayni haklar

KAMU MALLARI Kamu Malı Nedir Anayasa mahkemesine göre hangi malların özel mülkiyet konusu olacağını belirleme konusunda yetkili  makam kurucu iktidar ve yasama organıdır.  dolayısıyla hangi malların kamu malı olacağını da tespit etmek bu makamlara aittir. Genel olarak idarenin faaliyetlerini yerine getirriken kullandığı taşınır ve taşınmaz mallara kamu malı adı verilmektedir. Bir malın kamu malı sayılabilmesi …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Netice

NETİCE Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak dış dünyada gerçekleşen her değişiklik netice değildir, sadece kanundaki tanımda unsur olarak yer alan değişiklik neticedir. Suçun kanuni tanımında bir netice sayılmamışsa hareketin gerçekleştiği an suç tamamlanmış sayılır. SIRF HAREKET SUÇLARI (NETİCESİZ SUÇLAR) Suçun meydana gelmesi için kanunda tanımı yapılan hareketin gerçekleşmesi yeterlidir. Hareket tamamlandığı an …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

İhmali Suçlar

İHMALİ SUÇLAR İhmal bir kimsenin elinde olmasına rağmen söz konusu  olayın gidişatına müdahalede bulunmamasıdır. Belli bir hareketi yapmayı emreden, emredici kurallara karşı davranarak emredilen fiilin yapılmaması durumunda ihmali suç söz konusu olmaktadır. İhmali suçlar gerçek ihmali ve gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçek İhmali Suçlar: İhmali hareket doğrudan suç tipinde gösterilmiştir. Kanunda …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

TİPİKLİK

Tipiklik, suçun kanuni tanımındaki tüm unsurların gerçekleşmiş olmasıdır. Bir fiilin suç olabilmesi için tipe uygun olması gerekmektedir. Tipiklik maddi ve manevi unsurların gerçekleşmiş olup ayrıca hukuka aykırılık unsurunun da gerçeklemiş olmasıdır. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilemez. TCK’ya göre tipiklik geniş ve dar anlamda tipiklik olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Geniş anlamda tipiklik cezalandırılabilirliğin …

İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Yerleşim Yeri

eşya hukuku

YERLEŞİM YERİ Genel Olarak: Yerleşim yeri kişinin hayat faaliyetlerinin ve ilişkilerinin asıl merkezi olan yer şeklidir. Kişinin hukuki ilişkilerini belirli bir yerden yürütmesi için kişinin bir yerleşim yerine ihtiyacı vardır. Kamu hukuku yönünden kişinin seçimlerde nerede oy kullanacağı, hangi vergi dairesinde vergi vereceği ya da nereden sürücü ehliyeti alacağı kişinin yerine bağlıdır. Özel hukuk yönünde …

İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Hısımlık Konusu

HISIMLIK Kavram: Belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağa hısımlık denir. Hısımlık üçe ayrılır: Kan Hısımlığı: kan bağıyla oluşur. Kayın Kısımlığı: Evlenme sonucu oluşur. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık: Hakim kararıyla kurulan hısımlıktır. Kan Hısımlığı: Biri diğerinden gelen ya da ortak kökten gelenler arasındaki hısımlığa denir. Üstsoy-altsoy hısımlığı ve yansoy hısımlığı olmak üzere ikiye …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)