ÖZEL MAHKEMELER-2

İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

 • Cumhuriyet döneminde kurulan ilk özel mahkemelerdir.
 • Tek hakimlidir.
 • İlk derece mahkemesidir.
 • İş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlıklara bakar.
 • Genel mahkemede açılan bir davya karşı dava olarak iş davası açılamaz.
 • İş mahkemelerinde görülen davalardan kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvuru zorunludur.

KADASTRO MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

 • Kadastro Kanunu’nun uygulanması ile ilgili dava ve işlere bakar.
 • Tek hakimlidir.
 • Her kadastro bölgesinde yeter sayıda kurulurlar.
 • Ayrı bir mahkeme bulunmayan bölgelerde bu mahkemenin görev alanına giren uyuşmazlıklardan çıkan davalara asliye hukuk mahkemesi kadastro mahkemesi sıfatıyla bakar.
 • Devlet eliyle gerçekleşen kadastral ihlallerden kaynaklanan ihtilafları yargılar.
 • Kadastro mahkemelerinin görevi hem zaman hem de konu itibariyle sınırlandırılmıştır.
  • Zaman: kadastro tutanağının tutulması ile başlar. Kadastral faaliyetin sona ermesinden bir süre sonra biter.
  • Konu: kadastro faaliyetine konu taşınmaz hakkındadır.
 • Diğer mahkemelerde yalnızca açıkça belirtilen hallerde resen araştırma yapılırken kadastro mahkemelerinde resen araştırma ilkesi uygulanır ve davalarda resen araştırma yapılır.
 • Kadastro Kanunu m.1: amaçla ilgilidir.
 • Kadastro Kanunu m.29/2: ölüye karşı dava açılabilmesini sağlar. Ölmüş bir kişinin dava hak ve ehliyeti yoktur. Buna rağmen dava açılmasını mümkün kılar.
 • Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi değildir.
 • Normalde HMK m.150 gereğince dava tarafların mahkemeye gelmemesi halinde derdest edilir. İşlemden kaldırılır. Ancak kadastro mahkemesinde taraflar mahkemeye gelmese dahi dosya üzerinden karar verilir.
 • Kadastro mahkemesindeki davada dava dosyası hâkimin malı sayılır.
 • Kadastro mahkemesi bir karar verirse bunu kalemi yoluyla doğrudan tapuya bildirir.
 • Kadastro mahkemesinin verdiği icra kararlarını yine kadastro mahkemesi uygular.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 73.maddesinde düzenlenmiştir.
 • Tek hakimlidir.
 • Mahkemenin bulunmadığı yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren uyuşmazlıklardan açılan davalara asliye hukuk mahkemesi tüketici mahkemesi sıfatıyla bakar.
 • Tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir.
 • Basit yargılama usulü uygulanır.
 • Kanunun 73/A maddesinde dava şartı olarak arabuluculuk getirilmiştir.
 • Tüketici hakem heyeti kararına karşı tüketici mahkemesine itiraz edilmesi kararın icrasını durdurmaz.

İÜHF MEDENİ USUL HUKUKU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir