NETİCE

Klasik suç teorisinde “neticesiz suç yoktur” teorisi hakimken çağdaş ceza hukukunda hareketin ifade ettiği haksızlığa yönelik bir suç teorisi hakimdir. Hareketin dış dünyada geçekleştirdiği değişiklik neticedir. Fakat dış dünyada meydana gelen her türlü değişiklik netice olarak kabul edilmez, yalnızca kanuni tanımda bir unsur olarak yer alan değişiklik neticeyi ifade eder.  Suçun kanuni tanımında bir netice belirtilmemişse fiil gerçekleştiği an suç tamamlanmış sayılır.

SIRF HAREKET SUÇLARI (NETİCESİZ SUÇLAR)

Suçun oluşumu için yalnızca hareketin yapılmasının yeterli olduğu suçlardır. Hareketten başka bir netice öngörülmez. Hareket tamamlandığı an suç tamamlanmış olur.

ÖR: hırsızlık ve yağma bu tür suçlara örnek olarak verilebilir.

Hırsızlık Madde 141– (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Yağma Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kâğıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır.

NETİCELİ SUÇLAR

Suçun oluşumu için hareketin yanı sıra hareketten zaman ve mekân olarak ayrılmış bir neticenin meydana gelmesi gereken suçlardır. Eğer bir hareketten sonra zaman ve mekânsal olarak ayrıca bir neticenin meydana gelmesi kanunda belirtilmişse bu suçlara neticeli suçlar denir. Neticeli suçların tamamlanabilmesi için hareketin icrası yeterli olmayıp ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi kanuni tanımda aranmıştır.

ÖR: kasten öldürme suçunda hareket yapıldıktan sonra bu suçun işlenmiş olması için mağdurun ölüm neticesinin meydana gelmiş olması aranır. Netice meydana gelmediği sürece fail bu suçtan suçlanamaz sadece kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanır.

Kasten öldürme Madde 81– (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet yalnızca neticeli suçlarda incelenir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir