• Müeyyide —> Yaptırımı olan hukuk kurallarına lex perfecta (tam kanun) yaptırımı olmayan hukuk kurallarına ise lex imperfecta (eksik kanun) denir.
  • Milletlerarası hukukta müeyyide yoktur.
  • Müeyyidenin iki unsuru vardır -: cebir ve tehdit.

Hukuk normunun ihlali halinde değişik yaptırımlar,

1-ceza

2-cebri icra

3-tazminat

4-işlemin iptali

5-hükümsüzlük

            1-Cebri İcra

•Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı kişinin bu durumu dava etmesi ve mahkeme nezdinde alacaklının borcunu devlet tarafından zorla alması anlamına gelir.

            2-Tazminat (zararın yerine getirilmesi)

•Bir kimsenin haksız fiil nedeniyle kendi kusuruyla neden olduğu zararı ödeme yükümlülüğüdür.

3-İşlemin İptali

•İdari işlemlerin hukuka aykırı olup olmadıkları ele alınır. İptal davasını idari işlemden menfaati ihlal edilenler açabilir.

4-Hükümsüzlük(Hukuku işlemlerin Hükümsüzlüğü)

•Hukuki işlemi kanunun aradığı şekilde yapmamak, o hukuki işlemin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.

•Yokluk- hukuki işlemin hiç yapılmamış kabul edilmesi.

•Butlan- İşlemin başından itibaren hükümsüz olduğunu ifade eder.

II.İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Doğu’da-

•Cebriye(Fatalism)

•Kaderiye ve Mu’telize

•Eşarilik.

•Matudirilik

Batı’da-

•İdealist İrade Özgürlüğü Anlayışı

•Maddeci Anlayışı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir