*1982 Anayasasının 84. Maddesine göre milletvekilliğinin düşmesi 4 sebepten kaynaklanabilir:

1) İstifa

-Milletvekilinin istifa etmesi durumunda, istifanın geçerliliğini Meclis başkanlığı araştırır, Genel Kurul kararlaştırır.

2) Devamsızlık

-Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz bir ay içinde beş defa devamsızlık Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilir, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

3) Kesin Hüküm Giyme/Kısıtlanma

-Kısıtlanma=Akıl sağlığının devamlı olarak kaybedilmesi

-Dokunulmazlığın kaldırılması ve adaylığa engel ceza alması durumunda milletvekilliği düşer

-Kurula veya oylamaya gerek yoktur.

4) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan görev

-Anayasanın 82. Maddesinde sayılmıştır.

-Genel Kurulda gizli oyla karar verilir.

*Eskiden bir parti kapatıldığında o partinin tüm milletvekillerinin milletvekilliği düşerdi. 1995 değişiklikleriyle bu düzeltildi, ‘kişisel kusur’ ilkesine uygun hale getirildi.

     İptal İstemi

-Milletvekilleri, dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili kararların iptali için 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine iptal isteminde bulunabilir.

-İptal istemi dava ya da itiraz değil bir usul yoludur.

-Anayasa Mahkemesi usul yönünden bir inceleme yapar. İptal istemini kabul ederse milletvekili göreve devam eder.

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları -20