KAST

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bile isteye gerçekleştirilmesidir. Kast, bilme ve isteme olarak iki unsurdan oluşur ve bu iki unsurun da birlikte bulunması gerekir(TCK m.21/1). Kastın kapsamına suçun bütün maddi unsurları dahildir.

Bu sebeple kast vardır diyebilmemiz için failin suçun kanuni tanımdaki unsurlar hakkında bilgiye sahip olması ve bu unsurların gerçekleşmesini istemesi gerekmektedir. Failin bilgisi aynı zamanda suçun konusunu da kapsar.   Kast, fiilin icra hareketleriyle eş zamanlı olarak ortaya çıkmalıdır. Suçun kanuni tanımında olsa da haksızlığa etkisi olmayan hususlar kast kapsamına girmez. Kast failin işlediği suçtaki maddi unsurları ile ilgili bilgisine göre 2’ye ayrılır.

a)Doğrudan Kast:

Kişi suçun maddi unsurlarını bilmekte ve bu unsurların gerçekleşmesini istemekteyse doğrudan kast vardır.Doğrudan kastta bilme unsuru çok belirgindir ve fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini öngörmektedir. Belli bir neticenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak işlenen fiilin, amaçlanan netice dışında başka neticeleri de meydana getireceği hayat tecrübelerine göre aşikâr ise fail netice açısından doğrudan kast ile hareket etmiştir. Kast haksızlığın gerçekleşme şeklidir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için onun bineceği uçağa bomba yerleştirmesi ve bu bombanın patlaması doğrudan kasttır çünkü yerleştirdiği bombayla uçaktaki diğer kişilerin de öleceği hayat tecrübeleriyle muhakkaktır.

b)Olası Kast:

Belli bir neticenin gerçekleştirilmesi için işlenen fiil amaç olan neticenin haricinde başka neticeleri de meydana getireceği muhtemel(olası) ise fail olası kastla hareket etmiştir. Olası kastta suçun unsurlarına yönelik bir öngörme vardır fakat ihitmal dahilindedir, gerçekleşmeyebilir. Fail bu gerçekleşme olasılığını kabullenmekte fakat istememektedir(Olursa olsun). İsteme doğrudan kast ile olası kastı birbirinden ayıran temel unsurdur. Örneğin kıraathanede ateş eden fail, kırathanenin kalabalık olması nedeniyle öldürmek istediği kişi dışında başka kimselerin de zarar görebileceğini düşünmelidir.Buna rağmen ateş edip de başkalarının da yaralanmasına sebep olursa olası kastla hareket etmiş olur.

NOT: Olası kast: öngörme+kabullenme

           Doğrudan kast: bilme+isteme

NOT: –Amaç(maksat), failin gerçekleştirdiği hareket ile ulaşmayı istediği nihai hedef anlamındadır.

-Saik ise failin iç dünyasındaki haksızlık içeren hareketi yapmaya yönlendiren dürtüdür.

TCK m.21: – (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir