sosyoloji

KOLLUK YAPTIRIMLARI

İdarenin kamu düzenini sağlayabilmek, korumak ve bozulduysa geri getirmek amacıyla çeşitli yaptırımlara başvurması mevzuatta öngörülmüştür. Bu kolluk yaptırımları önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı işlem ve eylemlerdir.

İdari yaptırımları idari cezalar ve idari tedbirler olarak ikiye ayırırız. İdari cezalar ise idari para cezaları ve diğer idari cezalar olarak ikiye ayrılır.

1)  İdari Cezalar

Bu cezalarla ihlalci cezalandırılır, söz konusu ihlalin kamu düzenindeki etkileri telafi veya tazmin ettirilir. Ön plandaki amaç caydırıcılık ve tedip etmektir.

2)  İdari Tedbirler

İdari tedbirlerle kamu düzeninin bozulmasını önlemek amaçlanır. İhlale son verme, ihlali devam ettirmeme, durdurma, engelleme, ihlalin tekrarlanmamasını sağlama yani önleme amacı ön plandadır.

-Bununla birlikte, yeri geldiğinde idari tedbirlerde caydırma, idari cezalarda önleme amacı bulunabilir,

-İdari tedbirler kamu düzeninin bozulmamasına odaklanırken idari cezalar faile, ihlalciye odaklanır.

KOLLUKLARIN YARIŞMASI

Kollukların çatışması/yarışması şu sebeplerle gündeme gelebilir;

-Genel kolluk yetkilerinin hem yerel yönetim görevlilerinde hem de devlet idaresinde bulunması nedeniyle kollukların iç içe olması,

-Genel ve özel idari kolluklardan bazılarının aynı konulara ilişkin bulunması,

-Konuları ayrı olanların da genellikle yakın ve ilintili görülmesi.

Bu sorunun çözülmesi için bazı uzlaştırıcı çözümler bulunur;

*Genel İdari Kolluk faaliyetlerinde kural işlemler arasındaki sıralı düzen (hiyerarşi) genel esas ve hareket noktası olarak ele alınır.

Üst ve alt kolluk, merkezi ve yerel kolluk makamları arasında yetki yarışması olduğu zaman ilke; üst ve merkezi kolluğun üstün olmasıdır.

*Genel İdari Kolluk ile Özel İdari Kolluk arasında yarışma olması durumunda iki esası göz önünde bulundururuz; konu ve amaçları genel kolluğunkinden tamamen ayrı ve değişik olan özel kolluklar bakımından çatışma ve uyuşmazlık düşünülemez. Bu sebeple bunlara özgü kural ve usuller geçerli olur. Öte yandan; konu ve amaçları aynı veya benzer nitelikte olan genel ve özel idari kolluklar bakımından; kanun koyucunun iradesine bakılır. Eğer ki bu konuda özel idari kolluğa açıkça münhasır bir yetki verilmişse genel idari kolluk işlemez.

*Özel idari kolluklar arasında yarışma olması durumunda ise bunların üst üste konulmuş olduğu kabul edilir ve yukarıda öngörülen esaslar ile yürütülür. (Özelin özeli olan kanun önce uygulanır. Orada bir hüküm yoksa öteki uygulanır gibi)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir