KASTEN YARALAMA

Madde 86– (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silahla, f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

 1. HUKUKİ SORUN
 2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar bölümünde ele alınmıştır. Kasten yaralama suçunda korunmak istenen hukuki değer vücut dokunulmazlığıdır. Kişinin vücudunun bütünlüğü esenliğidir.

 • MADDİ UNSURLAR
 • Suçun konusu: yaşayan kişinin bedenidir. Ölmüş kişilerin bedeni üzerindeki yaralama fiilleri bu suçu oluşturmaz.
 • Cenine karşı işlenen suçlar kasten yaralama teşkil etmez
 • Suçun faili: fail herkes olabilir. Nitelikli hallerde fark yaratır.
 • Suçun mağduru: mağdur da herkes olabilir
 • Fiil: Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi ifadesine baktığımızda serbest hareketli bir suç olduğunu görüyoruz. Söz konusu neticeye ulaşmaya yönelik her türlü hareket yaralama suçu bakımından fiil sayılmaktadır. Hem icrai hem de ihmali hareketle işlenebilmektedir. Ani hareketli bir suçtur.

İhmali hareketle işlenmesi için ihmali hareketin icrai harekete eş değer olabilmesi gerekmektedir. Bunun için de bu hareketin

kanundan

sözleşmeden

ön gelen tehlikeli hareketten

Kaynaklanan bir garantörlük sıfatına sahip olması gerekir.

 • Netice: kasten yaralama suçunun neticeleri
 • Vücuda acı verilmesi
 • Sağlığının bozulması
 • Algılama yeteneğinin bozulması

Neticelerinden en az birinin gerçekleşmesi halinde netice gerçekleşmiş olarak kabul edilir. Seçimlik neticeli bir suçtur.

 • Vücuttan ayrılabilen parçalar bakımından (ÖR. Protez bacak) bir zarar verme gerçekleşmesi durumunda kasten yaralamadan değil mala zarar suçundan bahsetmek gerekir.
 • Hem bedensel hem akli yönden sağlığın bozulması yaralama teşkil edebilecektir.

Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet: yaralama fiili ile ortaya çıkan netice arasında nedensellik bağı olmalıdır. Birden fazla nedensellik bağı olduğu durumlarda tespitin iyi yapılması gerekir.

Nedensellik bağı bir kez kurulduysa varlığı devam eder. Ancak isnadiyet açısından sorun oluşur ve ayrıca değerlendirilir. Bağın kopması ya da ortadan kaldırılması söz konusu değildir.

Şartlar eşdeğerdedir.

Suçun neticesi kimin yarattığı risk sonucunda meydana gelmiştir bu araştırılır. Ölüm neticesi kime isnat edilecektir sorusunun cevabı aranır. Objektif sorumluluğu ortadan kaldıran haller vardır bunların her somut olaya göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

 • MANEVİ UNSURLAR

Yaralama suçu doğrudan kast ve olası kast şeklinde işlenmektedir. Bu sonuca kasten başkasına… ifadesi ile başlayan cümle aracığıyla varılmaktadır. Nitelikli hallerinde amaç ve saik unsuru da belirlenmiştir. Maksat ve saik varsa ona yönelik hareket olmalıdır.

Doğrudan kast için bilme ve isteme unsuru olmalıdır. Olası kastta ise bilme ve istememe olmalıdır. Konuda düşülen hata kastı ortadan kaldıracaktır (madde 30/1). Çünkü kasten hareket edebilmenin şartı maddi unsurları bilmektir. Dolayısıyla maddi unsurların birinde bile yanılma hata olması kast ortadan kalkar. Bu hata sonucu taksirli suça (madde 89) yönelik değerlendirme yapılır. Çünkü taksirli hali saklıdır.

 • HUKUKA AYKIRILIK

Hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanabilir olup olmadığına bakılmaktadır. Çünkü bir hukuka uygunluk sebebinin olması hukuka aykırılığı ortadan kaldıracaktır. Hukuka uygunluk sebeplerinin tamamı kasten yaralama suçu bakımından karşımıza çıkabilmektedir. Ama en çok karşımıza çıkan şekli genel olarak rızadır.

 • NİTELİKLİ UNSURLAR

Madde 86/ (3): Kasten yaralama suçunun;

 a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, à faille mağdur arasında bu tarz bir bağ olması halinde cezayı ağırlaştıran nitelikli halden bahsedilir.

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, à mağdurun hangi yaşta hangi pozisyonda olduğuna bakılmaksızın savunma açısından failinin durumunun ne olduğuna bakılması gerekmektedir.

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, à kamu görevi sırasında kamu görevlilerine karşı

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, à kamu görevlisinin kamu görevinin getirdiği nüfuz ile bir yaralama suçu işlemesi ile kamu görevi yapmazken bu suçu işlemesi ayrışır. Kamu görevi olmadığında basit halinden ceza verilir.

e) Silahla, àsilah bu suçu işleme noktasında failin işini kolaylaştırır ve daha kolay yaralamaya sebep olur. Karşı tarafa daha büyük korku ve zarar verilir. Bu kapsamda yaralama için kullanılan herhangi bir araç da silah olarak sayılabilir.

f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır

 • KUSURLULUK

Kusura etki eden hallerin ve mazeret sebeplerinin varlığına bakılır.

 • SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
  • Teşebbüs: fail kasten yaralama suçuna elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icrasına başladıktan sonra bu suç failin elinde olmayan sebeplerle
 • İcra hareketleri tamamlanamaz
 • Ya da netice gerçekleşmezse suç teşebbüs aşamasında kalır.
  • İştirak: değinilecek bir şey yok
  • İçtima: değinilecek bir şey yok

İÜHF CEZA ÖZEL

TCK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir