KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( TCK m.81)

Maddi Unsurlar

Korunan Hukuki Değer: Yaşam hakkı. En üst haktır. Any m.17’de koruma altına alınmıştır.

Fail: Özgü suç değildir, herkes tarafından işlenebilir.

Mağdur: Yaşayan insandır.

Konu: Suçun üzerinde gerçekleştiği kişi, insan yaşamı veya yaşayan insandır. ‘Canlı’ olması yeter, ‘yaşam yeteneği’ aranmaz.

Fiil: Ölüm neticesine yönelik, elverişli her türlü harekettir. İcrai olmalıdır. Serbest hareketli bir suçtur.

Netice: Ölüm neticesi meydana gelmelidir

Manevi Unsur

Yalnızca ‘kasten’ işlenebilir. (Doğrudan kast & olası kast)

Hukuka Uygunluk Nedenleri

İlgilinin rızası hiçbir şekilde hukuka uygunluk nedeni olamaz. Meşru savunma kapsamında gerçekleşirse suç olmaz.

 KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Kusur

Genel kurallar uygulanır.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs: Suç ölüm neticesinin gerçekleşmesiyle tamamlanır. Bu nedenle mağdurun ölmediği hallerde meydana gelir.

İştirak: Genel hükümler çerçevesinde statüler belirlenir.

İçtima: Zincirleme suç & aynı neviden fikri içtima hükümleri uygulanmaz. TCK m.43’ten hareketle her fiil için ayrı değerlendirme yapılır.

Muhakeme & Yaptırım

Sovuşturma & kovuşturma re’sen yapılır.

Nitelikli Haller (TCK m.82)

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.
Failin kastı kapsamında olmalıdır.
Nitelikli unsurlar seçimlik suç gibidir, faile tek ceza verilir.

Tasarlayarak
Öğretide tasarlama: Önceden ana hatlarıyla planlanmasıdır (plan kurma kuramı)
Yargıtay’a göre tasarlama: Suç işleme kararı ile suç işleme zamanı arasındaki zamanda failde azalmayan soğukkanlı suç işleme iradesidir. (soğukkanlılık kuramı)
Haksız tahrikle birlikte olup olmayacağı tartışmalıdır.
Ancak DOĞRUDAN KAST ile gerçekleşir.

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek
‘Canavarca hisle öldürmek’ ve ‘canavarca öldürmek’ farklıdır. İşleniş tarzının canavarca olması eziyet çektirerek öldürmek kavramı içindedir. Canavarca hisle öldürme failin iç dünyasına ilişkin bir durumdur. Acıma duygusunun olmamasıdır.
Eziyet çektirerek öldürmek ise acı çektirerek, yavaş yavaş öldürmektir.
UYARI : Canavarca his & kısmi akıl hastalığı aynı olayda aynı faile uygulanmaz çünkü kısmi akıl hastalığı çoğu kez canavarca his doğurur.

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle
Aynı zamanda başkaları için de tehlike arz eden bu suçlar ile kasten öldürme suçu arasında amaç-araç ilişkisi olmalıdır.
Genel tehlike yaratmak suçu ile karıştırma. Bileşik suç söz konusudur. (TCK m.42)

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı
Üvey ana/baba/evlat dahil değil, eş resmi nikahlı olmalı, ana bir/baba bir kardeş dahil!

Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı

Gebe olduğu bilinen kadına karşı
Failin çocuğun ölmesini isteyip istememesi önemli değildir. Çocuk ölmese de gebe kadının ölmesiyle suç oluşur.

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
Öldürmenin görev esnasında gerçekleşmesi gerekmez.
Salt kamu görevlisince gerçekleşmesi yeterli değildir ‘kamu görevi nedeniyle’ gerçekleşmelidir. Yani mesai saatleri içinde ama kişisel sebeplerle öldürme söz konusu ise nitelikli halden yargılanmaz.

Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla
Amaç suç – araç suç ilişkisi söz konusudur. Amaçlanan suçun gerçekleşmesi şartı aranmaz. Gerçek içtima kurallarını uygulamak gerekir.

Bir suçu işleyememekten duyduğu infialle (öfkeyle)
Failin işlemeyi düşündüğü suçun kasten işlenebilmesi gerekir. Çünkü taksirli suçlarda sonuç istenmediği için infial duyulamaz.

Kan gütme saikiyle
Haksız tahrik varken uygulanmaz.
Şartları:
1. Olaya neden olan önceki hadise var olmalı,
2. Fail, önceki faili veya kan gütme saikiyle (görev bilinciyle, her şeyi göze alarak) yakınlarından birini öldürmeli,
3. Kan gütmeden başka saik olmamalı,
4. İlk ölümle ikinci ölümün arası çok kısa olmamalı

Töre saikiyle
Haksız tahrik varken uygulanmaz.
Geleneklere aykırı davranan kişinin öldürülmesi töre saikiyle öldürme kapsamındadır.

Müşterek Sebepli İnsan Öldürme ( Eski TCK m. 451)

Öldürme kastı + bu hareketle birleşen & fail dışı gerçekleşen nedenler = ölüm
1. Önceden mevcut neden : fiilden önce mevcut ama failin haberi yok
2. Sonradan eklenen neden : fiilden sonra, failin iradesi dışında & umulmayan
Yargıtay’a göre eylem tek başına öldürücü olmamalı & bu nedenle birleştiğinde ölüm sonucunu doğurmuş olmalıdır.
Bu suç yeni TCK’da düzenlenmemiştir. Bunun yerine ölüm neticesinin olağan olup olmadığına bakılır. Olağansa kasten öldürme, olağan değilse kasten öldürmeye teşebbüs!

NOT: Kasten öldürme vs. İntihara yönlendirme

İntihara yönlendirmenin düzenlendiği TCK m.84’ün 4. fıkrasına göre : ”İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.”

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

https://www.hukuknotum.net/category/ceza-ozel/

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir