Kamulaştırmanın aşamaları

Kamulaştırmanın aşamaları konusunu incelemek adına Kamulaştırma kanunu 5. madde ve 11. maddeler arası incelenmiştir. Detaylı bir araştırma için kamulaştırma kanunu da incelenebilir. Notumuzun sonuna ilgili kanun linkini de ekleyeceğiz. Not yazımında Danıştay 6. Dairesinin kararlarından da yararlanılmıştır. Not yazımında Şimdiden iyi okumalar.

Kamulaştırmanın Aşamaları —> İdari Aşama

Kamulaştırmanın Aşamaları —> İdari Aşama —–> Birinci Adım

Kamulaştırma bedeli için öncelikle yeterli ödenek temin edilmelidir. Yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamaz.

Kamulaştırmanın Aşamaları —> İdari Aşama —–> İkinci Adım

Kamu yararı kararı alınır ve onaylanır kamu yararı kararı hazırlık işlemi niteliğindedir ve kamulaştırma işleminin sebep unsuru niteliğindedir. Kamu yararı kararı alınmadan ve bu karar onaylanmadan tesis edilen kamulaştırma işlemi şekil bakımından hukuka aykırı olur. Keza kamu yararı kararı alacak olan kurulların toplanma ve karar yeter sayısına uymaması kamulaştırma işlemini şekil bakımından sakatlar.

Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetleri için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına gerek yoktur.

Üçüncü Adım

Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.

Dördüncü Adım

Soyut bir kavram olan kamu yararı kamulaştırılma kararının alınması ile somut hale getirilir.

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır

Beşinci Adım

İdare satın alma usulüyle taşınmazı edinmeyi dener. İdarenin kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulaması gerekir. Taşınmaz malın değerini belirlemek üzere 3 kişiden oluşan kıymet takdir komisyonu kurulur. Bedel tahmin edildikten sonra bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerinin yürütülmesi ve satın sonuçlandırılması için en az üç kişiden oluşan uzlaşma komisyonu kurulur.

İdarece anlaşma tutanağının düzenlenmesinden itibaren en geç 45 gün içinde tutanakla belirlenen bedel hazır edilerek idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya re’sen tescil veya terkin edilir.

Satın alma usulü neticesinde anlaşma tutanağına istinaden tapuda yapılan tescil işlemi ile birlikte taşınmazın mülkiyeti idari aşamada idareye geçmiş olur. İdarece satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal kamulaştırma yoluyla alınmış sayılır. Bu şekilde yapılan kamulaştırmaya karşı itiraz davası açılamaz.

Trampa: Ticari değeri olan bir malın, para aracılığı olmaksızın, doğrudan doğruya bir başka malla değiştirilmesi, değiş tokuş, takas.

Kamulaştırmanın Aşamaları —–> Adli Aşama

Birinci adım

Kamulaştırılacak taşınmazın satın alma usulüyle elde edilmesinin mümkün olmaması halinde idare taşınmaz mal hakkında topladığı bilgi ve belgelerle yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve meseleleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmazın bulunduğu yer asli hukuk mahkemesine başvurur. İadre mahkemeden kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin veya taksitle ödenmesi karşılığında taşınmazın adına tesciline karar verilmesini ister.

İkinci Adım

Asliye hukuk mahkemesi idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirleyeceği duruşma gününü tevdi edilen dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer suretini ekleyerek davalı taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile tebliğ eder malikin adresi belli değilse ilan yoluyla tebliğ eder.

Malik bu tebligattan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilir. Kamulaştırma işlemine karşı iptal davasını bu işlem nedeniyle doğrudan menfaati ihlal edilen taşınmaz maliki açabilmektedir.

Görevli ve yetkili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse asliye hukuk mahkemesi idari yargıda açılan iptal davasını bekletici mesele olarak kabul etmek zorundadır.

Üçüncü Adım + Dördüncü Adım

İlk olarak tarafların anlaşması beklenir anlaşma sağlanırsa anlaşılan bedel kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. Eğer bedel üzerinde bir anlaşma sağlanamazsa Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini belirten raporlarını onbeş gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır.

Beşinci Adım

Anlaşılan bedel ya da bilirkişi raporu ile belirlenen bedel için peşin ve nakit olarak ya da taksitle ödeme koşullarının bulunması halinde ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve makbuzun ibrazı için idareye 15 gün süre verilir.

Altıncı Adım

Bedelin yatırıldığına dair makbuzun ibrazı üzerine mahkeme tarafından taşınmazın idare adına tesciline ve bedelin hak sahibine ödenmesine karar verilir. Mülkiyetin idareye geçmesi mahkeme tarafından verilen tescil kararı ile olmaktadır.

İDARE HUKUKU NOTLARIMIZ

KAMULAŞTIRMA KANUNU

DANIŞTAY KARARLARI

İdare Hukuku – Kamulaştırmanın Aşamaları

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir