JEAN BODİN

 • Devlet, egemen bir varlıktır.
 • Devleti hukuki açıdan sağlam bir temele oturtmuştur.
 • Devlet, kişisel menfaatlerden önce gelir.

DEVLET: Ailelerin mülkleriyle beraber, egemen bir güç tarafından hukuka uygun şekilde yönetilmesidir.

 • Aileyi devletin temeli olarak görmesi Aristo’yu çağrıştırır.
 • Bodin’e göre aile; babanın otoritesi altında birleşen, özel mülkiyete sahip, devletten önce var olan, doğal bir varlıktır. Ailenin özel mülk dışında diğer ailelerle ortak olan mülkleri de bulunur. İşte devlet, bu ailelerden doğmuştur.
 • Devletin amacı ailelerin oluşturduğu toplumsal düzeni korumaktır. Mülk aileye, egemenlik yöneticiye aittir. Ortak mülk olarak bahsedilenlere örnek olarak kamusal alanlar verilebilir(ibadethaneler vb.).

DEVLET-DİN İLİŞKİSİ

 • Din, düzenin oluşmasını sağlar. Fakat din her zaman düzeni oluşturmamıştır. Bazen mezhepler ya da dinler çatışma nedeni olmuşlardır. Böyle zamanlarda da devlet çözüm aracıdır.
 • Din, devletleri bir arada tutan bir olgudur ve devletlerin temel prensiplerini oluşturur.
 • İnsanların dini inancına saygı duyulması devletin devamlılığı için şarttır.
 • Din, devletin temelidir. Bodin, tanrıyı devletten uzak tutmaz. Fakat kiliseyi iktidara ortak etmez.

EGEMENLİK: Yurttaşlar üzerinde yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Çünkü yasanın kaynağı bizzat egemendir.

 • Toplumu kaynaştıran ve birleştiren temel güçtür. Devletin ülke içinde rakipsiz, ülke dışında eşit ve bağımsız olması egemenliktir.
 • Egemenlik; mutlak, sınırsız, sürekli, bölünmez, devredilemez ve zaman aşımına uğramaz.

Egemenliğin Temel Göstergeleri

 • Yasa koymak, savaş ya da barışa karar vermek, para basmak vb. örnek verilebilir.
 • Egemen ile gelenek çatışırsa egemen üstün gelir.

Egemenin Sınırları

 • Monarşinin tiranlığa kaymasına karşıdır.
 • Egemen, tanrısal doğal yasaların üstüne çıkamaz.
 • Özel mülkiyet doğaldır. Egemen güç, rıza dışında özel mülkiyete müdahale edemez.
 • Uluslararası antlaşmalar egemeni sınırlar

Doğru Yönetim Biçimi Nedir?

 • Demokrasi doğaya aykırıdır. Çünkü bu yönetim biçiminde insanlar görünürde eşittirler. Oysa gerçekte eşitlik mümkün değildir.
 • İdeal yönetim biçimi monarşidir. Evrende tanrı tek ise ülkede de yönetici tek olmalıdır.

İÜHF GENEL KAMU H.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir