İmza Devri

-İmza devri, üst makamın bir idari işlemi açıklayan belgeyi imzalama yetkisini alt makama devretmesidir.

-İşlemi yapma yetkisi değil yalnızca belgeyi imzalama yetkisi devredilir.

İmza Devrinin Özellikleri ve Sonuçları

-Devir işlemi hukuka uygun olmalıdır. Olmazsa söz konusu idari işlem yetki bakımından sakat olur.

-İmza devri sözlü şekilde gerçekleştirilemez. Yazılı bir idari işlemle yapılmalı ve devredilen imzalar açıkça ifade edilmelidir.

-İmza devri yapıldığı ilgililere duyurulmalıdır.

-İmza devri ile karar alma yetkisi devredilmez.

-Alınan kararın hukuki sorumluluğu imzayı devredene aittir.

-İmza yetkisini devreden ya da devralan makamdaki kişi değiştiği zaman imza devri de sona erer.

-İmza devriyle alınan kararların normlar hiyerarşisindeki yeri, imzayı devreden makamın işleminin yeridir.

   Vekalet

-Vekalet, başka bir kişi adına hareket edebilme yetkisidir. Vekalet ilişkisinde vekil, kişinin sahip olduğu bütün yetkileri kullanabilir.

-Vekalet, kamu hizmetlerinin sürekli (kesintisiz) yürütülmesi ilkesinin bir gereğidir.

-İdari bir makamın; ölmesi, istifası, görevden alınması gibi sebeplerle sürekli olarak boşalması veyahut yıllık izne ayrılması, hastalık izni gibi sebeplerle geçici olarak boşalması durumunda makamın yükümlü olduğu kamu hizmetinin yerine getirilmesi için başka bir memur ya da kamu görevlisine yetki verilmesine vekalet denir.

-Vekalet karşımıza iki şekilde çıkar: dolu kadroya vekalet / boş kadroya vekalet.

-Yukarıda bahsettiğimiz hallerde, makamın sürekli olarak boşalması durumunda boş kadroya vekalet, geçici olarak boşalması durumunda dolu kadroya vekaletten söz edilir.

-Boş kadroya vekalette, makama vekalet edecek kişi ‘vekaleten atama’ ile tayin olur. Atanacak kişi kurum içinden, dışından veya açıktan olabilir.

-Dolu kadroya vekalette ise, kanuni izin söz konusuyken, vekalet edecek kişiyi makamda bulunan kamu görevlisi ‘vekil tayin eder’. Bu durumda yalnızca kurum içinden tayin yapılabilir. Diğer durumlarda ise vekil, yetkili amir tarafından kurum içinden, dışından veya açıktan tayin edilir.

-Dolu kadroya vekaletin süresi, makamın asıl sahibinin görevden uzak kaldığı süre kadardır. Boş kadroya vekalette belli bir süre söz konusu değildir ancak makul bir süre olması gerekir.

Vekalet Görevinin Temel Esasları

1.Memurların işlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda (izin, geçici görev, disiplin cezası vb.) yerlerine kurum içinden, başka kurumlardan ya da açıktan vekil atanabilir.

2.Açıktan vekil atama; hekimlik, diş hekimliği, ilkokul öğretmenliği, köy ve belediyelerde ebelik ve hemşirelik, mühendislik, mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kuran kursu öğreticiliği, imamhatiplik ve kayyımlığa ait boş kadrolar için mahalli idareler hariç Maliye Bakanlığı’nın izniyle gerçekleşir.

3.Bir görevin memurlar tarafından vekaleten yürütülmesi durumunda aylıksız vekalet asıldır.

4.Aynı kurumdan ayrılmalar sonucu atanan vekil memurlara, vekaletin 3 aydan fazla sürmesi durumunda vekalet aylığı ödenir.

5.Kurum dışından veya açıktan atananlara, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atananlara ve veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları andan itibaren vekalet aylığı ödenir.

6.Boş kadrolara ait görevler gerek görülürse memurlara ücretsiz şekilde vekaleten gördürülebilir.

7.Vekaleten atama kadroya yöneliktir. Atanacak kişide kadroda aranan niteliklerin bulunması gerekir.

8.Vekalet, asılın göreve başlaması veya vekaletin süresinin dolması ile sona erer.

9.Bir kamu görevlisi birden çok makama vekalet edebilir.

  Tedviren Görevlendirme

-Bir kamu görevlisinin çeşitli sebeplerden görevini yerine getiremediği ve vekaleten atamanın da yapılamadığı durumlarda, başka bir kamu görevlisinin, şartları taşımadığı halde, kamu görevinin sürekliliği gereği o göreve getirilmesidir.

-Tedviren görevlendirmenin bir yasal dayanağı yoktur.

-Bir kadroya vekaleten görevlendirilen kişide, o kadroda aranan şartlar yoksa o görevlendirme tedviren yapılmıştır.

-Tedviren görevlendirilen kişiye (mevzuatta öngörülmediği sürece) üstlendiği görev için herhangi bir ücret, zam, ödeme yapılamaz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir