İDARİ İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ

A) Maddi Açıdan İdari İşlemler

-Maddi açıdan sınıflandırmada bakılan husus işlemin;

1.genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı olması

2.özel, somut, bir kere uygulanmakla tükenen, kişisel olmasıdır.

1. Genel Düzenleyici İşlem

-Genel, soyut, sürekli, kişilik dışı işlemlerdir.

-Düzenleme yetkisi, kural koyma yetkisi anlamına gelir. Kural koyma yetkisi de sadece yasama organına ait bir yetki değildir.

-İdarenin de Anayasadan, kanunlardan, CBK’lardan aldığı yetki ile kural koyması (düzenleme yapması) mümkündür.

-Yasama organı her konuyu ayrıntısı ile düzenleyemez. Bu sebeple, Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülmeyen konularda, yasama organı genel ifadelerle düzenleme yapıp ayrıntılarını düzenlemeyi idareye bırakabilir.

-Bu işlemler yönetmelikler ve adsız düzenleyici işlemler (tebliğ, kararname, karar plan, tarife) olarak karşımıza çıkarlar. (Adsız düzenleyici işlem denme sebebi Anayasa’da adlarının sayılmamasıdır.)

2. Birel İşlem

-Özel, somut, bir kere uygulanmakla tükenen, kişisel düzenlemelerdir.

-Belli bir nesneye, kişiye, duruma yönelik olurlar.

-Birel işlemler birel şart(koşul) işlem ve birel sübjektif(öznel) işlem olarak ikiye ayrılır. (Birel koşul işlem daha sık karşımıza çıkar.)

a.Birel Şart İşlem (Koşul İşlem)

-Bir kişi veya nesneyi bir statüye koyan, statüsünü değiştiren ya da statüden ayıran işlemlerdir.

-Örnek; tayin, nakil.

-Lise öğrencisi statüsünden üniversite öğrencisi statüsüne geçmek, daha sonra üniversite mezunu statüsüne geçmek gibi.

-Bu işlemler özel, somut, bir kere uygulamakla tükenen kişisel düzenlemelerdir.

b. Birel Sübjektif İşlem (Öznel İşlem)

-Nesnel içeriğin kişi veya nesnelere özel sonuç doğurmasıdır.

-Örneğin, vergilendirme işlemi. Gelir elde eden herkes vergi verir ancak bu verginin miktarı kişiye göre değişir.

3. Genel Karar

-Genel düzenleyici işlemlerden farkı, bir kere uygulanmayla tükeniyor olmalarıdır. Süreklilik taşımazlar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir