İdari İşlemin İcrailiği

-İdari işlemlerin, tamamlandıkları anda, ilgili oldukları konuların hukuki durumlarını değiştirmesi demektir.

-Hukuki durum değiştirirler ancak maddi alanda derhal değişiklik yaratmazlar. Genellikle bunun için idarenin ayrıca harekete geçmesi gerekir.

İcrailik kavramı: işlemin hukuki etkisi

İdarenin İcrai Olmayan İşlemleri

-Bu işlemlere ‘idari karara benzeyen işlemler’, ‘etkisiz kararlar’, ‘idari karar sayılmayan işlemler’ gibi isimler de verilir.

-Hukuki durum değiştirmeyen işlemlerdir.

1. Hazırlık işlemleri

-Bir idari işlemden önce yapılan, asıl işlemin hazırlığı niteliğindeki işlemlerdir.

-Temel özellikleri, artlarından asıl bir işlemin gelmesidir.

-Hazırlık işlemleri; danışma işlemleri, mükellefiyet tesis eden işlemler, raporlar, tutanaklar, tekliflerdir.

-Hazırlık işlemleri tek başlarına iptal davası konusu olamazlar.

2. Görüş (Düşünce) bildiren işlemler

-Belli bir konuyu açıklığa kavuşturmak, uygulamada birlik sağlamak amaçlarıyla yapılabilir.

-Hazırlık işlemleri gibi bunlar da tek başlarına iptal davası konusu olamazlar.

-Karşımıza düzenleyici/birel işlem olarak çıkarlar.

3. Bildirici işlemler

-İdarenin bir konuda bildirimde bulunması, hatırlatma yapması, uyarıda bulunmasını sağlayan işlemlerdir.

-Bunlar da tek başlarına dış dünyada değişiklik meydana getirmediklerinden iptal davasına konu olamazlar.

-Karşımıza bildirimler, hatırlatmalar/tekrarlar, uyarılar/ikazlar olarak çıkarlar.

*Aralarında yalnızca, yaptırım tehdidi taşıyan uyarıların iptal davasına konu olabileceğini doktrin kabul etmiştir.

4. İç-Düzen işlemler/ Hizmet içi işlemler/ İç yazışmalar

-İç düzen işlemler: idarenin kuruluşunu ve işleyişini düzenlerler. İptal davasına konu olamazlar.

-İç yazışmalar: idareler arasındaki yazışmalar. Danıştay bunları da iç düzen işlem kabul etmiştir.

5. Uygulamaya ilişkin işlemler

-Bir işlemi yürürlüğe/uygulamaya koymak amacıyla yapılan işlemlerdir. Hukuk aleminde yeni bir değişiklik yapmazlar, asıl işlemin sonuç doğurmasına yöneliktirler.

-İptal davasına konu olamazlar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir