-Anayasanın 2. maddesinde ifade edildiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, mili
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

 1. Hukuk Devleti İlkesi
  -Hukuk devleti anlayışının kesin bir tanımı yoktur, hukuk devleti bir idealdir.
  A. Mülk Devlet-Polis Devlet Aşamaları
 2. Mülk Devlet
  -Ortaçağda ortaya çıkan feodal devlet anlayışının bir ürünüdür.
  -Mülk devlette, insanlar da yaşadıkları topraklar gibi hükümdarın mülkiyetindedirler.
  Hükümdar toprakla beraber üzerindeki canlı-cansız bütün unsurları satabilir, miras
  bırakabilir, bağışlayabilir, yok edebilir. Bu konudaki yetkilerini sınırlayan hiçbir kural yoktur.
  -Mülk devlette hükümdarın gücünün kaynağı kendi egemenlik yetkisidir.
 3. Polis Devlet
  -Polis devletinde idare, toplumsal karışıklığı önlemek adına sınırsız ve kontrolsüz idari bir
  güce, yetkiye sahiptir. Kendini hukukla sınırlamaz.
  -Polis devlette ise hükümdarın yetkilerinin kaynağı kendi şahsı değil, temsil ettiği Devlet
  gücüdür.
  B. Hukuk Devleti Kavramı ve Unsurları
  -Hukukun üstünlüğü (supremacy of law)
  -Hukuk devleti, hukuk kurallarına uygun yönetilen bir devlet rejimidir.
  -Hukuk devletinin maddi ve şekli unsurlarından söz edilir. Bunlardan bazıları hukuk
  devletinin olmazsa olmaz (sine qua non) unsurlarıdır.
  -Hukuk devletinin maddi unsurları: İnsan onuru, Adalet, Eşitlik, Özgürlük
  -Hukuk devletinin şekli unsurları: Demokrasi, Temel hak ve hürriyetlerin tanınması ve
  güvence altına alınması, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Yargı organının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve
  hakimlik teminatı, Hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri, Yasamanın yargısal denetimi,
  Yürütmenin yargısal denetimi, İdarenin kanuniliği, Devletin mali sorumluluğu.
 4. Sosyal Devlet İlkesi
  Sosyal Devletin hedefleri: Sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetleri güvence altına alma,
  ekonomik hayata müdahale etme, sosyal adaleti sağlama ve sosyal güvenliği sağlamadır.
 5. Laik Devlet İlkesi
 6. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir