Hukukun şekli kaynakları olarak kabul edilen normlar aynı zamanda idare hukukunun da kaynaklarını
oluşturur. Bu normlar genel olarak şu şekilde sıralanır:

 1. Anayasa:
  -Anayasa, devlet yetkilerinin nasıl kullanılacağını ve bu yetkilerin sınırlarını belirtir.
  -Anayasamızın 6. maddesinde: ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi
  kullanamaz.’ hükmü yer alır.
  -Anayasamızın 11. maddesinde ise: ‘Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
  makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.’ denmektedir. Bu hükümden
  çıkarılacak sonuç, Anayasanın idareyi de bağlamasıdır. İdare tüm işlemlerinde Anayasa’ya uymak
  zorundadır.
  -Anayasa’da ‘İdare’ 123. Ve 137. maddeler arasında düzenlenmiştir.
  -Anayasa madde 125’e göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
 2. Kanun
  -İdare hukukunun kaynaklarından biri de kanunlardır.
  -Kanunların yayınlanması işlemi Cumhurbaşkanının görevleri arasındadır; bu nedenle kanunların
  yayınlanması işlemi, idari bir işlemdir.
 3. Milletlerarası Antlaşmalar
 4. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK)
  -Anayasanın 104. maddesine göre ‘Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı
  kararnamesi çıkarabilir.’
  -CBK’lar temel hak ve özgürlükler bakımından ancak ‘ekonomik ve sosyal hak ve ödevler’le ilgili düzenleme
  yapabilir. Sınırlama yapamaz.
  -Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK ile düzenleme yapılamaz.
  İlaveten, kanunda açıkça düzenlenmiş herhangi bir konuda da CBK çıkarılamaz.
 5. Yönetmelik
  -Yönetmelikler, idare tarafından çıkarılır. (Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri)
  -Genel, soyut ve süreklidirler.
  -Yönetmeliklerin konusu (Anayasa madde 124) yönetmeliği çıkaracak makamların kendi görev alanlarını
  ilgilendiren kanunların ve CBK’ların uygulanmasını sağlamaktır.
  -Eğer bir kanunda konunun yönetmelikle düzenleneceği açıkça yazıyorsa o konuda yönetmelikten başka
  işlemlerle düzenleme yapılamaz.
  -Yönetmeliklerin tek şekil şartı yazılı olmalarıdır.
  -Bütün yönetmelikler Resmi Gazete’de yayınlanmak zorunda değildir. Hangi yönetmeliklerin Resmi
  Gazete’de yayınlanacağı bir kanunla belirtilmiştir. Yalnızca o kanunda yer alan yönetmelikler için yayın,
  zorunlu şekil şartıdır.
  -Yönetmelikte ayrıca bir yürürlülük tarihi belirtilmemişse, Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe
  girerler.
  -Yürürlülükten kaldırılmaları konusunda, Danıştay; yönetmeliği değiştirme, kaldırma ya da belirli bir amaç
  için uygulanmasını durdurma yetkisi, yönetmeliği yayınlayan ve uygulanmasını sağlayan idareye aittir.
  demiştir.
 6. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri
 7. Hukukun Genel İlkeleri
 8. İçtihatlar
 9. Doktrin
 10. Örf ve Adet

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir