• Kamu hukuku, bir devletin ülkesindeki kişiler ve diğer devletlerle ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır.
 • Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı daha çok Kıta Avrupası hukukunda yaygındır. Anglo-Sakson ve Türk İmparatorluk Döneminde kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yoktur.

Kamu Hukukunun Özellikleri:

 1. Mülkiyet çatışma değil çalışma sebebidir.
 2. Tartışılmaz ve tartışılması anlamsız olan en üst gerçek Mutlak Varlıktır.
 3. İnsanlar fıtrat, mal ve zekâ olarak eşit doğmasa da bu hukuki eşitliğe engel değildir.

Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Kriterleri

 • Kamu yararı(menfaati) kriteri
 • Egemenlik kriteri
 • İrade hürriyeti kriteri
 • Eşitlik kriteri
 • Pragmatik kriter

Kamu Hukukunun Bölümleri

 • Teorik kamu hukuku dalları- Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Genel Kamu Hukuku(Devlet Hukuku)
 • Pozitif hukuka ilişkin olan kamu hukuku dalları- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku
 • Sözleşmeye dayanan kamu hukuku dalı- Uluslararası Kamu Hukuku
 • Yargılama(mahkeme) hukuku dalları- Hukuk usulü(yargılama) hukuku, ceza usul hukuku, idari yargı, anayasa yargısı, askeri yargı
 • Mali hukuk- Vergi hukuku gibi hukuk branşlarını içerir. Maliye ve ekonomi bunun içerisine girmez.

A.Anayasa Hukuku

Bazı temel kavramları

 • Devlet
 • Demokrasi-Klasik demokrasinin ilkeleri:
 • İnsan hak ve hürriyetlerine bağlılık
 • Seçim ve temsil(temsili demokrasi)
 • Çok partili rejim
 • Hukuki eşitlik
 • Olağanüstü haller

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

 1. Demokratik devlet
 2. İnsan haklarına saygılı ve dayalı devlet
 3. Hukuk devleti
 4. Laik devlet
 5. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
 6. Sosyal devlet
 7. Eşitlik (a)şekli veya yatay eşitlik-kanunların herkese eşit uygulanması (b)maddi veya dikey eşitlik-farklı olanlara farklı uygulama yapılması.

1982 Anayasasına göre Devletin Fonksiyonları

 1. Yasama Fonksiyonu- Genel, sürekli, objektif, kişisel olmayan kurallar yapmak demektir. Yasama TBMM’ye aittir.
 2. Yürütme Fonksiyonu- Yürütme organının özel, somut, bireysel işlemler yapmasıdır. Yürütmeden Cumhurbaşkanı sorumludur.
 3. Yargı Fonksiyonu- Bağımsız ve gücünü doğrudan Anayasadan alır. Hâkim ve Savcılar Kurulu(HSK) yasama ve yürütmeden bağımsız olunabilmesi için kurulmuştur.

B.Genel Kamu Hukuku

 • Devlet kavramı üzerinde durmaktadır. Üç önemli kavram vardır: (1) devlet olgusu (2) devlet otoritesi (3) temel hak ve özgürlükleri

C.İdare Hukuku

 • Devlet idaresinin teşkilatı-
 • Genel idare: Bütün ülkeyi kapsar (1) merkez teşkilatına bakanlıklar bakar. (2) taşra teşkilatına vali ya da kaymakam bakar.
 • Mahalli idareler(yerel yönetimler): il özel idaresi, belediye ve köydür.
 • İdari personel- memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • İdari işlemler- İdari sözleşmeler ve idari işlemlerden oluşur. İdari işlemler (1)yapıcı-inşai- nitelikli işlemler (2) tesbit edici nitelikli işlemler olarak ikiye ayrılır.
 • İdareinin denetimi- (1)yargı yoluyla denetimi, idari yargı ve Sayıştay’ın denetimidir. (2)yargı dışı yollarla denetim, siyasi denetim TBMM ve kamuoyu denetimdir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir