EMİLE DURKHEİM VE SOSYOLOJİ

Sosyoloji modernliğin bilimidir ve 19. yy.da süreçleri içine alarak oluşumu tamamlanmıştır. Zamanla, tarihle ve doğayla ilişki içerisindedir. Sosyolojinin amacı toplumsal olguları toplumsal olgularla açıklamaya çalışmaktır. Toplumun düşünme ve algılama şekli diyebiliriz. Bir şeyleri bir şeylerle kıyaslarken düşünür ve açıklamaya çalışır. 

Dayanışma tek başına yaşayamama durumunun bir sonucudur. Yani insan diğerleriyle birlikte hareket etmek zorundadır. Bu yüzden dayanışma durumu meydana gelir. Toplumsallık zorunluluktur diyebiliriz.

Dayanışma ikiye ayrılır.

  1. Mekanik Dayanışma: Benzerliklerimizi esas almış dayanışma şeklidir. Ortak korkularımızın olması, ortak arzularımızın olması, benzer değer yargılarına sahip olmak örnektir. Yani bir topluluk oluşturuyorsak ve bu topluluk benzer yanlarımızdan dolayı oluşmuş ise buna mekanik dayanışma denir.
  2. Organik Dayanışma: Mekanik olmayandır. Benzerlikleri değil farklılıkları esas alan dayanışma şeklidir. Birisini fırıncı birisinin bakkal olarak bir toplumu oluşturması gibi.

18. yy.dan 19. yy.a hayat şekillerinde oluşan değişiklik aslında mekanik örgütlenmeden organik örgütlenmeye doğru da bir değişim oluşturmuştur.

Durkheim’e  Göre İntihar

Durkheim’e göre intihar olayı aslında bireysellikten ziyade toplumun yansımasıdır. İntihar tek başına bireysel bir olay olarak değerlendirilmemeli. Toplumun birey üzerindeki etkisinin sonucu ithihar olayı olabilir. İntihar türlerini dört gruba ayırmıştır.

  1. Egoist (Bencil) İntihar: Bireyin toplumla bütünleşememesi sonucu oluşur. Bireyin toplumla olan bağlarının zayıflaması ya da kopması durumu bireyi intihara itmektedir. Yalnızlık hissiyle intihar eylemi gerçekleştirilir. Örnek olarak aile bağlarının zayıflığı sonucu intihar etmiş birisi verilebilir.
  2. Altruist (Elcil) İntihar: Egoist intiharın tam zıttıdır diyebiliriz. Bireyin topluma aşırı bağlılığından dolayı intihar etmesidir. Kişi toplumdaki belli gelenek ve göreneklerin gereği intihar edebilir. Buradaki amaç toplumsal bir ödevi yerine getirmektir. Yani toplum bireyden daha önemlidir anlayışı esas alınır. Örnek olarak Hint kastlarında dul kalan kadının kendisini cenaze ateşinde yakmasının beklenilmesi verilebilir.
  3. Anomik (Kuralsızlık) İntihar: Toplumdaki normların çözülmesinden kaynaklanır. Ani değişikliklerin olması bireyin ne yapacağını bilememesi durumundan dolayı intihara yönelim olur. Örnek olarak ekonomik kriz dönemlerinde intihar oranının artması verilebilir.
  4. Fatalist (Kaderci) İntihar: Anomik intiharın zıddı denilebilir. Bireyin üzerindeki baskının katılığından dolayı intihar eylemi gerçekleşir. Buna köleler örnek verilmiştir. Ayrıca belirtelim ki Durkheim bu intihar türünü sadece dipnot olarak almıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir