*Bölgelere (İspanya) kendi bayraklarını ve kendi resmi dillerini kullanabilme hakkı tanınabilir.

*Uyuşmazlık Anayasal Yargı yerince çözülecektir.

*Denetim bazılarında sadece işlemler üzerinde hukuka uygunluk denetimi(İspanya) bazılarında ise hem hukuka uygunluk hem de yerinden yönetimi denetim ( İtalya) yapılmaktadır.

*Bölgeli devlet modelinde üniter devletin aksine yürütmeler iki başlıdır.

*Bölgeli devlette bölgelerin kendi yasama yürütme organı vardır.

*Bölgeli devlette bölge ile merkezi devlet arasında yasama ve yürütme yetkileri alanında yetki çatışması (dikey yetki çatışması) yaşanabilir.

Devlet birlikleri iki ya da daha fazla devletin ekonomik, siyasal, dinsel nedenlerle bir araya gelerek belirli alanlarda birlikte hareket etmesine yönelik oluşumlardır ancak bir araya gelen devletler hukuken yeni bir devlet ortaya çıkarmamaktadır, devletler ne iç egemenliklerini ne de bağımsızlıklarını yitirmektedirler. Uluslararası alanda hala devlettirler.

Kişisel birlik birden fazla devletin kendi bağımsız kimliğini ve varlığını sürdürmek şartıyla aynı devlet başkanının kişiliğinde bir araya gelmeleriyle oluşmuş devlet birlikleridir. Devletlerin yapıları ve rejimleri birbirinden farklı olabilir. Burada her devlet tamamen kendi esaslarına göre hareket eder. İç egemenlikleri tamdır. Uluslararası alanda da bağımsız kimliğe ve kişiliğe sahiptirler.Devlet başkanı birlik başkanı rol ve işlevinde değildir.Ortak kurumlar da bulunmamaktadır.

*Birliğe dahil devletler ulusal egemenliklerini koruyarak uluslararası ilişkiler yada savunma, finans, diplomasi, dış ilişkiler gibi belli bazı konularda tek bir devlet olarak hareket etmek üzere bir araya gelmektedirler. Ortak konu olarak belirlenmiş bu alanlar dışında devletlerin tamamen ayrı ve bağımsız bir kişilikleri bulunmaktadır.

*Konfederasyon veya konfederal yapı, birden fazla devletin ekonomik veya siyasal nedenlerle iç egemenliklerini koruyarak uluslararası toplumda da devlet statüsünü sürdürerek birtakım alanları ortak kullanıma dahil ederek bir uluslar arası sözleşme ile kurdukları (konfederasyon paktı) uluslar arası hukuk kişiliği bulunmayan devletler topluluğudur.

*Federasyonun tersine anayasayla değil uluslararası sözleşme temelinde kurulur. Bu nedenle tüzel kişiliği olmayan uluslar arası hukuka ait birliktir.Bu nedenle devletlerin birbiriyle diplomatik kurallara tabiidir.

*Taraflardan her biri her zaman tek taraflı olarak konfederasyon ayrılma yetkisine sahiptir. Sözleşmede ayrılık için getirilmiş usule uymak şartıyla tek yanlı iradesiyle olan bütün bağını kesebilir.

*Egemenlik konfederasyona ait değildir.

*Üye devletlerin üzerinde herhangi bir üstün-pozisyonel devlet ya da organ bulunmamaktadır.

Konfederasyonun karar alma süreci ve kararların etkisi:

*Sözleşmede yer alan ortak konulara ve faaliyet alanlarına ilişkin eylemler konfederasyonu oluşturan devletlerin sözleşmede belirledikleri ortak organlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Uygulamada genel olarak konfederasyon meclisi adı verilen bir organ yürütmektedir.

*Konfederasyon meclisi halkın temsili esasına dayanmaz. Halk temsilcileri de yoktur. Üye devletlerce atanmış devlet temsilcilerinden oluşur.İlke olarak üye devletlerin eşit temsil ilkesine dayanır.

*Konfederasyon diyet meclisi tek organ olup süreklidir.

*Konfederasyonda kararlar ülke olarak üye devletlerin oy birliğiyle alınır.

*Konfederasyonlarda kararlar ilke olarak üye devletlerin oy birliğiyle alınır.

*Konfederasyon organlarının kararları ancak üye devletlerin iç hukuk düzenlerinde yetkili organların onayından sonra uygulamaya konulabilir.

*Konfederasyon kararlarının yerine getirilmesi yine üye devletlerin iradesine bırakılmıştır. Çünkü kararların icrasını sağlayacak konfederal bir yürütme ya da denetim organı yoktur. *Birden fazla devletin egemenliklerini koruyarak bağımsızlıklarını (dış egemenliklerini) federal devlete terk etmek suretiyle anayasa çatısı altında oluşturdukları devletler birliğine federal devlet denir. Federe kimlikler federasyona dahil olmakla devlet kimliğini kaybetmektedirler

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları -15