DERNEKLER

 • Gerçek ve tüzel en az 7 kişinin ortak,kazanç paylaşma amacı gütmeden,kanunda yasaklanmamış bir amaçla bir araya gelip sürekli olarak bilgi ve çalışmalarını birleştirmek üzere bir araya geldikleri tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğudur
 • Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler dernek kurabilir.
 • Tüzel kişiler zorunlu organlarını oluşturdukları an fiil ehliyeti kazanmış olurlar kurucu üye olarak ya da sonradan derneğe katılabilirler
 • Dernekler serbest kuruluş sistemine tabi olsalar da dernek tüzüğü gibi gerekli belgelerin yerleşim yerindeki en büyük mülki amire teslim edilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.
 • Yerleşim yeri dernek tüzüğünde belirtilen yerdir.Belirtilmemişse çalışmalarını yürüttüğü yer olarak belirlenir.
 • Dernek amacına ulaşmak için ticari işletmeler işletebilirler ve tacir sıfatını alırlar.Tacirliğin doğurduğu sonuçlara tabi olur.
 • Kamu yararına çalışan dernek olabilmek için kuruluştan itibaren en az 1 yıl geçmeli ve kamu yararına yönelik bir amaç gütmelidir,İçişleri Bakanlığı’nın teklifiyle dernekler kamu yararına çalışan dernek sıfatını kazanırlar.
 • Dernek tüzüğünde bulunması gereken zorunlu hususlar eksikse derneğin kurulması başvurusu reddedilir.
 • Tüzükte üyelikten çıkarmanın sebepleri belirtilmek zorunda değildir.Belirtilmişse eğer çıkarma sebebinin gerçekleşmediği ileri sürülebilir.
 • Tüzükte haklı sebep sunulmadan çıkarılma kararı verilebileceği düzenlenilmişse bu karar dürüstlük kuralına aykırı durum teşkil eder.
 • Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmemişse haklı sebeplerle çıkarma kararı verilebilir.
 • Hakkında çıkarma kararı verilen kişi toplantıya katılmışsa karar tarihinden itibaren 1 ay içinde,katılmaması durumunda kararın öğrenilmesinden itibaren 1 ay ve her türlü karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iptal davasını açması gerekir.
 • Derneğin organları derneğin fiil ehliyetini oluşturduğu için organların yaptıkları hukuki işlemler dernek tüzel kişisini bağlayıcı niteliktedir.
 • Derneğin organları derneğin fiil ehliyetini oluşturdukları için derneğin organlarının görev süresi içerisinde görev dolayısıyla işlediği haksız fiillerden dernek tüzel kişiliği de sorumlu olur.
 • Ayrıca organları oluşturan kişiler de haksız fiil sebebiyle zarar gören kişiye karşı sorumludur.
 • Tüzel kişilik ile organları oluşturanların sorumluluğunun bulunması durumunda müteselsil sorumluluk söz konusudur.
 • Derneğin en büyük mülki amire yaptıkları bildirimden itibaren 6 ay içerisinde genel kurul toplantısı yapması ve zorunlu organlarını oluşturması gerekir.Bunlar yapılmadığı takdirde dernek kendiliğinden sona erer.
 • Kendiliğinden sona erme durumunda genel kurul toplantısınca fesih kararı alınmasına gerek yoktur.
 • Tüzel kişilerin de kişisel değerlere sahip olduğu kabul edilir ve saldırıya uğraması durumunda koruyucu davalar ile tazminat davası açabilirler.
 • Dernek tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından temsil edildiği için hukuki yollara başvurma yetkisi yönetim kurulundadır.Ama yönetim kurulu 3.kişilere temsil yetkisi tanıyabilir.
 • Dernekte yönetim kurulu,denetim kurulu ve genel kurul oluşturulması zorunlu organlardandır.
 • Seçimlik organlar oluşturulabilir.
 • En büyük mülki amir geçici süreliğine belli organları görevden uzaklaştırma kararını derneğe bildirir ve mahkeme kararıyla kayyım atanabilir.
 • Çocuk derneklerinde kurabilmek için ayırt etme gücü,15 yaşından büyük olmak ve yasal temsilcisinin yazılı onayı gerekir.
 • Kanunda belirtilen yasak amaçlardan kaynaklı eksiklik olmadıkça 30 gün içerisinde bu eksikliğin düzeltilmesi istenir.Düzeltilmezse eğer derneğin feshi için mahkemeye başvurulur.
 • Dernek üyeliği kendiliğinden (ölüm,üyeliğin süreye bağlanması) sona erebilir.
 • Üyelikten çıkma beyanı aksi hüküm olmadıkça yönetim kuruluna iletilir,derneğe ulaştığı andan itibaren sonuç doğurur.
 • Dernekten çıkarma işlemi tek taraflı hukuki işlemdir ve üyeye ulaştığı andan itibaren sonuç doğurur
 • Çıkarma kararı alınmasında görevli organ karar alma yetkisi olan genel kuruldur.Bu yetki zorunlu organ olan yönetim kuruluna devredilirse genel kurulun yetkisinin sona ereceği kabul edilir.
 • Çıkarma sebebi tüzükte düzenlenildiyse çıkarma sebebinin gerçekleşmediğine dair itiraz edilebilir.Üye kararı öğrendiğinden itibaren 1 ay içerisinde iptal davası açabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir