Madde 105– (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

*suçun çocuğa karşı işlenmesi şikâyete tabi değildir.

 1. HUKUKİ SORUN
 2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Kişinin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğü korunmaktadır.

 • MADDİ UNSURLAR
 • Suçun konusu: cinsel taciz teşkil eden hareketlere maruz kalan kişidir.
 • Suçun faili: Kadın veya erkek herkes bu suçun faili olabilir.
 • Suçun mağduru: bu suçun mağduru herkes olabilir. Bir özellik göstermez. Mağdur ve fail farklı cins olabileceği gibi aynı cinsten iki kişi de olabilir.
 • Fiil: TCK m.105’in gerekçesinde cinsel taciz; «kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.»

Yargıtay temas kriterini kullanmakta, temas var ise cinsel saldırı, yok ise cinsel taciz suçunun oluştuğunu kabul etmektedir.   

 • MANEVİ UNSURLAR
 • Bu suçun manevi unsuru için bir tartışma vardır. Madde metninde «…Cinsel amaçlı olarak taciz eden…» ifadesine yer verilmiştir.

Birinci görüşe göre; kastın yanında, failin bir “amaçla (özel kastla)” hareket etmesi aranmıştır

Diğer bir görüşe göre failin kastı (genel kastı) bu suçun oluşumu için yeterlidir.

*kürsü özel kast ifadesini kullanmamaktadır.

 • HUKUKA AYKIRILIK

Hukuka uygunluk hallerinin varlığına bakılır.

İlgilinin rızası en çok karşımıza çıkabilecek haldir ve fiili suç olmaktan çıkartır.

 • NİTELİKLİ UNSURLAR

Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hali bir nitelikli hal olarak sayılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken şey fiilin ağırlığıdır. Eğer fiil cinsel taciz çerçevesine kalamayacak kadar ağır bir fiil içeriyorsa temas olmasa dahi cinsel istismar fiilleri içinde saymak gerekecektir.

Suçun diğer nitelikli halleri 2.fıkrada bentler halinde sayılmıştır.

 • KUSURLULUK

Kusuru kaldıran hallerin varlığına bakılır.

 • SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
  • Teşebbüs: iki görüş bulunmaktadır.

Birinci görüşe göre bu suça teşebbüs mümkün değildir. Hareket yapılır ve tamamlanır demektedir.

İkinci görüş ise diğer cinsel saldırı suçlarında olduğu gibi bu suça da teşebbüsün mümkün olduğunu savunur. ÖR: fail cinsel taciz oluşturan ifadelerin bulunduğu mektubu postaya vermiş ama mektup mağdura ulaşamamışsa bu suça teşebbüs mümkün olur.

 • İştirak: genel kurallar uygulanır bir özellik arz etmez.
  • İçtima: genel hükümler burada da uygulanır.

Bu suç işkence suçunun nitelikli halini oluşturduğu için bileşik suçtan cezalandırılır ayrıca cinsel tacizden kişi cezalandırılmaz

İÜHF CEZA ÖZEL

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir