CİNSEL SALDIRI

“Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.”

Cinsel saldırı cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Bireyin cinsel dokunulmazlığı ve özgürlüğü korunan hukuki değeri oluşturur. Cinsel özgürlük kişilerin, cinsel yaşamlarını özgür iradeleriyle sürdürmelerini ifade etmektedir.

 • Kendisine karşı cinsel davranış gerçekleştirilen kişinin vücudu suçun konusunu oluşturur.
 • Cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden herkes bu suçun faili olabilir. Kadın, erkek, çocuk veya yetişkin olması önem arz etmez.
 • Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen yetişkin kişidir. (Doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır). Burada yetişkin diye özel olarak belirtilmesinin sebebi 18 yaşından küçüklere karşı cinsel bir saldırı söz konusu olduğu takdirde bunun 103.maddede değerlendirilen çocukların cinsel istismarı suçunu meydana getiriyor olmasıdır.
 • Suçun temel şekli vücut dokunulmazlığını ihlal eden ve fakat vücuda organ veya sair cisim sokulmadan cinsel davranışla gerçekleştirilen halidir.

Sarkıntılık —-  suçun temel şekli —– vücuda sair cisim/organ sokulması

Cinsel saldırı suçu yalnızca kastla işlenebilen bir suçtur. Fail bir kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal ettiğini bilmeli ve istemelidir.

Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığına bakılır. Ancak burada en önemlisi ilgilinin rızasıdır.

İlgilinin rızasının geçerlilik şartları

Bunun dışında 102/3’te nitelikli haller sayılmıştır.

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Kusuru kaldıran veya azaltan hallerin varlığına her olay özelinde bakılır.

  • Bu suç sırf hareket suçudur. Sırf hareket suçları kanunda belirlenen hareketlerin gerçekleşmesiyle tamamlanan suçlardır. Bu suç bakımından cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek yeterlidir. Suç tamamlanır.
  • Bir özellik arz etmez.
  • Fıkra 4 kapsamında suçu işlerken kasten yaralamanın ağır neticelerinden birinin gerçekleşmesi halinde ayrıca kasten yaralamaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenerek gerçek içtima hali öngörülmüştür. Bu halde kişi hem cinsel saldırıdan hem de NSAY’den sorumlu tutulur.
 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLER

Maddenin 4 ve 5.fıkraları bu konuda düzenlemeler içermektedir.

 • (4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 • (5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun bitkisel hayata girmesinin veya ölmesinin cinsel saldırı sonucunda gerçekleşmiş olması gerekir.

Not: Bu suç şikâyete tabi bir suçtur. Kanun koyucu bu suç için mağdurun şikayetini aramaktadır.

İÜHF CEZA ÖZEL HÜK

Türk Ceza Kanunu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir