Türk Ceza Kanunun 1. Maddesinin 1. Bendinde Ceza hukukunun
amacı şöyle ifade edilmiştir: Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve
özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu
sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini
önlemektir. Görüldüğü üzere amaçlar arasında öç almak yoktur asıl
amaç kişiyi yeniden topluma kazandırmaktır. Ayrıca anayasamızda da
suç ve cezalara ilişkin önemli maddeler vardır:

Anayasamızın 38. Maddesinde;
 Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha
ağır bir ceza verilemez.
 Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
 Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
 Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye
zorlanamaz.
 Ceza sorumluluğu şahsidir.
 Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul
edilemez.
 Hiç kimse , yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine
getirememesinden dolayı özgürlülüğünden alıkonulamaz.
 Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
 İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz.
 Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği
yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle
yabancı bir ülkeye verilemez.

CEZA HUKUKUNUN ALT DİSİPLİNLERİ
Ceza Hukuku önce kendi içerisinde ikiye ayrılır:
Dar anlamda ceza hukukunun kapsamı; suçun oluşması için
aranan unsurlar, suç dolayısı ile sorumlu tutulabilmek için varlığı
gereken şartları,suçların karşılığı olan yaptırım türlerini,
kanunlarda yer verilen suç tanımlarını ve bunların karşılığı olan
yaptırımları kapsayan ceza hukuku kısmını ifade etmektedir.
Geniş anlamda ceza hukukunun kapsamında; dar anlamda ceza
hukuku dışında ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku da
ifade edilmektedir.


Ceza Hukuku denildiğinde dar anlamda ceza hukuku ifade
edilmektedir. Dar anlamda ceza hukuku kendi içinde genel
hükümler ve özel hükümler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel
hükümler de genel esaslar, suç teorisi ve yaptırım teorisi olarak
üç bölümde incelenir. Özel hükümler ise suç şekilleriyle ilgili
belirlemelerin yapıldığı ceza hukuku bölümünü ifade eder.
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI:
Doğrudan Kaynaklar:
 Anayasa
 Uluslararası Sözleşmeler
 Türk Ceza Kanunu
 Diğer Kanunlar
İkincil Kaynaklar:

 Yüksek Mahkeme Kararları
 Doktrin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir