Görüntülüyor 9 Sonuç(lar)
Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku Seçmeli Notları

Arkadaşlar merhaba bu not 2019 yılında yazılmış olup maalesef güncel değişiklikleri içermemekle beraber sizlere rehber olması amacıyla paylaşılmıştır. Not 4 PDF Belgesini içermektedir ve kanun irdelenmiş ardından değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ücretsiz Hukuk notları için sitemizi takip etmeyi unutmayın.

İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Madde 17,18 ve 19 İncelenmesi

BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI (madde 17) “Madde 17 – Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimî memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine …

İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Aynı Konutta Oturan Kişilere Tebligat

AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE TEBLİGAT AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE TEBLİGAT (madde 16) *bu madde incelenirken madde 22’ye de değinilmiştir. “Madde 16- (Değişik: 19/3/2003-4829/2 md.) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.” Bu maddedeki şartların başında tebligatın muhatabın tebliğ adresinde yapılıyor olması gerekir. Yani ikametgâh yerleşim …

İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligat İşleminin Muhatabı

TEBLİGAT İŞLEMİNİN MUHATABI VEKİLE VE KANUNİ MÜMESİLE TEBLİGAT (madde 11) “Madde 11 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985- 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri …

eşya hukuku
İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligat Adresi

TEBLİGAT ADRESİ BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT (MADDE 10) “Madde 10- Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. (Ek fıkra: 11/1/2011-6099/3 md.) Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar …

Kıymetli evrak
İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligat Masrafları

TEBLİGAT MASRAFLARI ÜCRET TARİFESİ (MADDE 3) “Madde 3 – (Değişik: 6/6/1985-3220/3 md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir.” Esas olan PTT eliyle tebligat yapılmasıdır. Kazai mercilerin yapacağı tebligatta karşılanması gereken masraf kalemleri vardır. Bu masraf kalemlerini …

İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligat Yöntemleri

TEBLİGAT YÖNTEMLERİ Tebligat yöntemleri vasıtalı tebligat ve vasıtasız tebligat olarak ikiye ayrılmaktadır. Vasıtalı tebligat yöntemleri Memur eliyle tebligat PTT vasıtasıyla tebligat Vasıtasız tebligat yöntemleri Doğrudan tebligat İlanen tebligat Elektronik tebligat Memur vasıtasıyla Tebligat “Tebligat Kanunu Madde 2 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985-3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya …

Akitten Doğan Borçlar
İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligat Kanunu Madde 1 İncelemesi

TEBLİGAT YAPMAKLA MÜKELLEF OLAN MERCİİLER ve TEBLİGAT KANUNU MADDE 1 İNCELEMESİ Tebligat Kanunu Madde 1 – (Değişik: 11/1/2011-6099/1 md.) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer …

İÜHF 3. Sınıf Tebligat Hukuku

Tebligata İlişkin Genel Bilgiler

TEBLİGAT HUKUKU AÇILIŞ DERSİ VE TEBLİGATA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Tebligat hukuk düzenini sağlayan en önemli işlemlerin başında gelmektedir. Tebligat bir işlemdir ve her kanunda, yönetmelikte vb. karşımıza çıkmaktadır. Bir tebligat işlemindeki kusur telafisi mümkün olmayan bir kusurdur. Kaynaklar -7201 sayılı tebligat kanunu (Tebligat kanunu HMK’dan doğmuş eski tarihli bir kanundur.) -25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)