Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
Selçuk Roma Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ROMA HUKUKU’NUN TARİHSEL DÖNEMLERİ

KRALLIK DÖNEMİ Krallık Dönemi’nde Magistra, Senatus ve Halk Meclisi olmak üzere devletin etkin üç kurumu vardı. MAGİSTRA ( KRAL, REX ) Mutlak hakimiyet yetkisi olan kral devletin tüm yetkilerini elinde toplamıştır. Kralın yetkileri genel olarak kamu hukukuna yöneliktir. Kral aynı zamanda devletin dini reisiydi. Kralın yetkileri her ne kadar sınırısz olsa da yetkilerin kaynağı halk …

Selçuk Medeni Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEDENİ HUKUKUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI

Tanım : Kişiliğin kazanılmasından kaybına kadar kişilerin eşit statüde yer alarak tarafı oldukları ilişkilerin neredeyse tümünü düzenleyen kurallar bütünüdür. NOT: İçinde yabancı unsur taşıyan medeni hukuk ilişkilerine uygulanacak kuralların tespiti ise milletlerarası özel hukukun kanunlar ihtilafı tarafından belirlenir. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Medeni Kanunun ilk yedi maddesi başlangıç hükümleridir. * 1. MADDE – Hukukun uygulanması ve kaynakları. …

Selçuk Anayasa Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ANAYASA HUKUKU VE KAVRAMI

ANAYASA TERİMİ         Türkçe “anayasa” kelimesi, İngilizce ve Fransızca constitution kelimesinin karşılığı olarak kullanılır . Fransızca constitution kelimesi constituer kelimesinden türemiştir  ve “oluşturmak, kurmak, tesis etmek” anlamlarına gelir. Türkçe’de constitution kelimesinin karşılığında kronolojik olarak “kanun-ı esasî”, “teşkilât-ı esâsiye kanunu” ve “anayasa” kelimeleri kullanılmıştır.         ANAYASA HUKUKUNUN KONUSU DEVLETİN TEMEL ORGANLARI Yasama Yürütme Yargı TEMEL HAK …

Selçuk Roma Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Roma Hukuku’na Giriş

ROMA HUKUKU’NA GENEL BAKIŞ: Roma hukuku Roma Devleti’nde M.Ö 754- M.S 565 yılları arasında uygulanan hukuktur. Roma Devleti 1453 yılında sona ermiştir. Roma Devleti’nin 1453 yılında sona ermesine rağmen Roma Hukuku’nun M.S 565 yılına kadar sürmesinin en önemli sebebi, bu yıldan sonra Roma Hukuku’nun giderek bozulması ve asıl benliğinden uzaklaşmasıdır. Roma İmparatoru Iustinianus bu durumdan …

Ceza Hukuku Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR

SUÇ TANIMI: Toplumsal düzenin devamı açısından korunmasıgereken hukuki değerlerin ihlâli niteliğini taşıyan, haksızlık teşkileden insan davranışıdır.KABAHAT TANIMI: Kanunda, karşılığında idari yaptırımuygulanılması öngörülen haksızlıktır. SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR Suç karşılığında yaptırım olarak ceza ve güvenlik tedbirleriöngörülürken, kabahat karşılığında idari para cezası ve idaritedbirler öngörülmektedir. Suç nedeniyle verilen mahkumiyet kararları adli sicileişlenirken kabahat nedeniyle verilen idari …

Ceza Hukuku Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA HUKUKUNUN AMACI

Türk Ceza Kanunun 1. Maddesinin 1. Bendinde Ceza hukukununamacı şöyle ifade edilmiştir: Ceza Kanununun amacı; kişi hak veözgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamusağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesiniönlemektir. Görüldüğü üzere amaçlar arasında öç almak yoktur asılamaç kişiyi yeniden topluma kazandırmaktır. Ayrıca anayasamızda dasuç ve cezalara ilişkin önemli maddeler vardır: Anayasamızın 38. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)