Görüntülüyor 13 Sonuç(lar)
PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

ROMA HUKUKUNDA İSTİSNAÎ USUL VASITALARI

InterdictumMagistra imperium yetkisine dayanarak, bir işin yapılmasını emir veya yasak edebilirdi. Bu türemirlere interdictum denmektedir.! Çabuk halledilmesinde kamu yararı olan işler genellikle bu yolla seri bir şekilde sonuçlanırdı.! Taraflardan birisinin müracaatı üzerine, hızlıca sonuç almak istendiği zaman bu yol kullanılırdı.Roma’da preator’lar bu tür emirleri hangi durumlarda vereceklerini ilan ederlerdi.Mesela bir inşaatın tehlikeli durumda olduğu iddia …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

ROMA HUKUKUNDA DAVALARIN TASNİFİ

Özel Hukuk – Kamu Hukuku DavasıÖzel hukuk davası kavramı, kamu hukuku davasının karşıtıdır.Kamu hukuku, hukuk düzenini ihlal eden eylemlere müeyyide getirmektir. Bu eylemler, devletindüzenli işleyişine ve güvenliğine zarar veren, tehdit eden eylemlerdir.Özel hukuk ise kişilerin menfaati için konulmuş, menfaatlerini korumak amacıyla da dava hakkıverilmiş hukuk düzenidir.Kamu hukuku davalarında devlet veya tüzel kişiliğe sahip ilgili kurum …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

ROMA USUL HUKUKU

GENEL BİLGİLER Usul hukuku, ihtilaflı hakları kesin hükme bağlayarak, hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarınısağlayan kuralları içerir. Praetor’un faaliyetleri, özellikle Usul Hukuku alanında olduğu için, Roma’da Usul Hukukununbüyük önemi vardır. Usul hukuku, hakların nasıl korunacağını gösteren kuralların bütünüdür. Roma’da usul hukukunu harekete geçiren vasıta actio’dur yani ‘dava hakkıdır.’ RomaHukuku’nda tek bir Actio yoktur. Çeşitli actio’lar mevcuttur.! Actio’da …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

HUKUKİ MUAMELELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

GENEL OLARAK YoklukBir hukuki muamelenin temel, kurucu unsularından birinin bulunmaması halinde yokluktanbahsedilir. Hukuki muameleyi doğuracak olan ana unsur mevcut değilse, hukuki muamele meydanagelmez. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)Hukuki muamelenin temel, kurucu unsurları mevcut olduğu halde geçerlilik şartlarında sakatlıkvarsa, kesin hükümsüzlükten söz edilir. Bu halde muamele kesin olarak hükümsüzdür, muamele ölüdoğmuştur. Kesin hükümsüzlük sebebi sonradan ortadan kalksa …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

HUKUKİ MUAMELENİN ARIZÎ UNSURLARI

Koşul (Condicio, Şart)Şart, hukuki muameleye, işleme ilave edilmiş özel bir unsurdur ve hukuki muamelenin neticeleri,gelecekte gerçekleşeceği işlem sırasında belli olmayan bir olguya bağlanmıştır.Taraf iradesine göre, neticeleri gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir vakıaya bağlı hukuki muamele,şartlı yapılmış bir hukuki işlemdir.! Şart olarak kararlaştırılan olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığı halde, zamanı belliolabilir. Bazen de hem koşulun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

ROMA HUKUKU’NDA HUKUKÎ OLAY

HUKUKİ OLAY KAVRAMIHukuki olay, kendisine hukuk düzeni tarafından sonuç bağlanmış olaylardır. Hukuki olaygeniş anlamda kullanıldığı zaman bunun içine hem insan iradesinin ürünü olan olaylar hem de iradeharicinde vuku bulan olaylar girmektedir.Hukuki olay içinde yer alan hukuki filler insanların davranışlarından oluşur. Kendilerine hukukinetice bağlanan insan fiilleri hukuki fiil adını almaktadır.Hukuki fiil kavramı içinde hukuka uygun fiiller …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

HUKUKİ İŞLEM

Hukuki İşlem Unsurlarıİki temel unsuru vardır: Hukuk düzenlemesinin uygun gördüğü ve koruduğu hukuki sonuç veyasebep (iusta causa) ve irade beyanı. İşlemin Esas Unsurları (Esssentialia Negotii): Bir hukuki işlemde mutlaka bulunmasıgereken, bulunmadıkları takdirde hukuki işlemim oluşumuna engel olacak unsurlardır.Mesela bir alım satım akdinde tarafların mutlaka satılan mal ve ödenecek para (bedel)üzerinde anlaşmaları lazımdır. Bu anlaşma akdin …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

Roma Hukuku’nda Vesayet ve Kayyımlık

Vesayet (Tutela)Roma Hukuku’nda vesayet, sui iuris olan impubes’ler, yani baba hakimiyeti altında bulunmayanhenüz ergenlik yaşına ulaşmamış Roma vatandaşları ve sui iuris kadınlar üzerinde mevcuttur. Eskidevirlerde vesayetin amacı ailenin müstakbel haklarını, malvarlığını korumaktır.Vesayet altındaki kişi öldüğü takdirde ona mirasçı olacak kişi vasi atanır, bu vasi bir nevi kendimalvarlığını idare ederdi.Cumhuriyet devrinden itibaren, vesayet altındaki küçüğün korunması …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

Roma Hukuku’nda Fiil Ehliyeti

Roma Hukuku’nda Fiil EhliyetiFiil ehliyeti hakları kullanma ehliyetidir. Eğer bir kimse başkasının katılmasına ihtiyaç duymadangeçerli bir hukukî sonuç yaratabiliyorsa, o kimsenin fiil ehliyeti var demektir.! Köleler insan olmaları itibariyle fiil ehliyeti için aranan unsurlara sahipse fiil ehliyeti var demektir.Fiil Ehliyetine Sahip Olma Koşullarıo Yaşo Akıl Hastalığıo Savurganlıko Cinsiyet! Fiil ehliyetindeki eksiklikler vasi (tutor) veya kayyım …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Roma

ROMA’DA HAK EHLİYETİ

ROMA’DA HAK EHLİYETİ Hak ehliyeti hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetini ifade eder. Roma’da hakehliyetine sahip olmak için insan olmak yeterli değildir. Hak ehliyetine sahip olmak için persona(kişi: hukuk hayatında rolü olan kimse) olmak yetmezdi, bunun yanında belli status’lara (statüler)sahip olmak gerekiyordu.Hukuk düzeni içindeki yeri belirleyen status’lar: Status Libertatis (özgürlük durumu) Status Civitatis …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)