Görüntülüyor 13 Sonuç(lar)
PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Devlet sistemleri 2

ABD’de Başkanlık Sisteminin İşlemesini Kolaylaştıran Unsurlar1-Siyasi kutuplaşma yok. Derin ideolojik ayrılık yok.2-Bizim anladığımız şekilde parti anlayışı yok. ABD’de serbest parti anlayışı var.3-Federalizm başkanlık sisteminin otoriterleşmesini engelliyor.4-Yargının tarafsız ve bağımsız olması.5-Basın özgürlüğü.6-Başkanın mesaj verme yetkisi var.7-Başkanın senatoda yakın dostları var. ABD’deki başkanlık sisteminde yasama yürütmeyi, yürütme yasamayı feshedemez. Fakat Türkiye’decumhurbaşkanı (yani yürütme) seçimlerin tekrar olmasını isteyebilir. …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

DEVLET BİÇİMLERİ

DEVLET BİÇİMLERİÜniter DevletTekil devlet de denebilir.Yasama, yürütme ve yargı bakımından teklik söz konusu olacak. Aynı şekilde anayasa da tek olacak.Yasamadaki teklik bir meclis olacağı anlamına gelmez. Bahsedilen teklik bölgelerin yasa çıkarmayetkisinin olmaması.AY. m.126 ‘’yetki genişliği’’ yani illerde devlet yetkisini kullanan organlar var.Vali merkezi temsil eder. Yetkileri sınırsız değil.1-Yer bakımından yerinden yönetim (belediye, il özel idaresi, …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm – Başkanlık Sistemi

Aklileştirilmiş (Rasyonelleştirilmiş) ParlamentarizmParlamentarizmin zayıf yanları ortadan kaldırılarak güçlendirilmeye çalışılmış.Hükûmet İstikrarı: Hükûmetin kolay kolay yıkılmaması, görevden zor alınması.Siyasi İstikrar: Siyasi kurumların uzlaşı içinde beraber çalışması.Siyasi istikrarın sağlanması açısından hükûmet istikrarı önemli.Hükûmet etkinliği: Hükûmetin etkin, daha hızlı kararlar alabilmesi, işlevsel olması.Hükûmetin yıkılması için salt çoğunluk gerekir. Hükûmetin dağılmasında üç tip oy vardır: kabul, ret,çekimser.Bu sistemi uygulayan devletler …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Bölgesel Devlet – Hükumet Sistemleri

Bölgesel Devlet (Karma Model)Bölgelerin yasama ve yürütme yetkileri bulunur. (Siyasi özerklik)Yargı teşkilatı ulusal teşkilata bağlı, yargı yetkisi yok.Bölgelerin anayasaları yok fakat özerklik statüsü belgeleri var. Yasama ve yürütme organınınişleyişinin, görevlerinin yazılı olduğu metin.Bölgelerin başkentleri ve bayrakları bulunmaktadır.Ulusal savunma merkezdedir.Güvenceli yetki paylaşımı yok çünkü bölgeler anayasanın değiştirilmesinde söz sahibi değil. ! İki meclisin olduğu durumda federalizm …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Khk – Cbk – Ohal – Tüzük

KANUN YAPMAKanun yapmak için: 1-Teklif sunulması gerekir. (Teklif yazılı ve gerekçeli olmalı.)2-Meclis başkanına sunulur.3-İlgili komisyonda görüşülür.4-Komisyon raporuyla birlikte tekrar meclis başkanına gönderilir.5-Her bir milletvekiline tek tek gönderilir. Bu işlemden sonra 48 saat geçmedengenel kurulda görüşülemez.! Fakat genel kurul karar alarak 48 saatten önce görüşebilir.Tek görüşme üç oylama: 1-Maddelerin görüşülmesi için oylama2-Maddelerin tek tek oylanması3-Maddelerin bütün …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Bireysel Başvuru – Devlet

-O davada uygulanacak, o davanın çözümüne katkı sağlayacak kanun veya cbk anayasaya aykırı iseitiraza yollanır. Dava ile ilgili olmayanlar yollanamaz.-Ön Sorun: Anayasaya aykırılık iddiası varsa, o aykırılık mahkeme tarafından çözülüyorsa.-Bekletici Mesele: Anayasaya aykırılık iddiası yüksek mahkemeye gönderilip çözümü bekleniyorsa. Bireysel BaşvuruAnayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesikapsamındaki herhangi birinin kamu …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Anayasa Yargısı

ANAYASA YARGISIAmaç: Anayasaya uygunluğunun sağlanması.! Katı anayasa yoksa anayasaya uygunluk denetimi yapılamaz.İkiye Ayrılır: 1-Önceden DenetimResmi Gazetede yayımlanmadan önce denetime tabi tutuluyorsa. İkiye ayrılır:-Siyasi Denetim-Hukuki Denetim 2-Sonradan DenetimResmi Gazetede yayımlandıktan sonra denetime tabi tutuluyorsa.-Hukuki Denetim Siyasi Denetim: Denetimi siyasi organlar yapar.1-Anayasaya aykırı norm daha doğmadan engellenmektedir.2-Cumhurbaşkanı bir kanunu anayasaya aykırı görüyorsa veto edebilir.3-Halkın tepkisiyle anayasaya aykırı …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Yasama Yetkisi

Yasama Yetkisi-Genel-Asli-Devredilemez Genel: Düzenleme yapma alanı sınırsızdır. Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda düzenlemeyapılabilir. Yasa istenildiği kadar ayrıntılı yapılabilir, dilenirse de ayrıntıya girilmez. Yürütmenin saklıbir alanı (mahfuz alanı) yoktur, yasamanın giremeyeceği bir alan yoktur.Asli: Yasama organı bir konuyu ilk elden doğrudan doğruya düzenleme yetkisine sahiptir. Arayaherhangi bir aracının girmesine gerek yoktur. (İlk elden düzenleme yapma …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa Uncategorized

Kanun-i Esasi 2 (devam)

1876 Kanun-i Esasisi sistematiktir, objektiftir, iktidarı sınırlamıştır. Bu bir anayasadır.Birtakım yargısal düzenlemeler yapılmıştır.-Hakimlerle ilgili karar alınacağı zaman bu Kanun-i Esasiye bakılarak yapılıyor. Hakimler güvence altınaalınıyor. Böylece hakimlere keyfi davranışlarda bulunmak zorlaştı.-Tabii Yargıç İlkesi (Doğal Yargıç İlkesi): 1876’da Kanun-i Esasi’de yer almıştır. Bu ilkeye göre bir kişininyargılanmadan önce hangi mahkemede yargılanacağının kanunda yazması. Yani suçtan sonramahkeme …

PRÜ Hukuk Fakültesi Prühf Anayasa

Anayasada Madde Değişikliği

Teklif sunmak için: Yazılı ve gerekçeli olmalı. Meclisin en az 1/3’ü kabul edecek.-Meclis başkanına sunulur, anayasa komisyonuna gönderilir, komisyonda hazırlanan raporla yenidenmeclis başkanına sunulur, milletvekillerine yollanır, genel kurulda görüşülür.İki görüşme olur. Görüşmeler arasında en az 48 saat olmalıdır!-Birinci görüşme: 1- Teklifin maddelerinin oylanmasına geçilmesi için oylama2- Maddelerin tek tek oylanması -İkinci Görüşme: 1- Maddeler tek …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)