Görüntülüyor 11 Sonuç(lar)
İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Genel Mahkemeler

GENEL MAHKEMELER a)Sulh Hukuk Mahkemeleri: 5235 sayılı kanunun 4. Maddesine göre, hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerdir, tek hakimlidir. HMK m.4’e göre, sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer ya da tutarına bakmaksızın aşağıdaki davalara bakmakla görevlidir: -Kiralanan taşınmazların, kira ilişkisinden doğan alacakları da dahil olmak üzere …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Özel Mahkemeler -2

ÖZEL MAHKEMELER-2 İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ Cumhuriyet döneminde kurulan ilk özel mahkemelerdir. Tek hakimlidir. İlk derece mahkemesidir. İş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlıklara bakar. Genel mahkemede açılan bir davya karşı dava olarak iş davası açılamaz. İş mahkemelerinde görülen davalardan kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Özel Mahkemeler -1

ÖZEL MAHKEMELER -1 AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulmuşlardır. 09.01.2003 tarih ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile kurulmuş uzmanlık mahkemeleridir. Tek hakimli mahkemelerdir. Adalet Bakanlığınca, hakimler ve savcılar kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Medeni Yargılamanın İlkeleri -2

Hukuki Dinlenilme Hakkı: HMK m.27’ye göre, hükme esas alınacak yahut herhangi bir şekilde ona etki edecek tüm vakıalar le sair hususlar hakkında davacı ve davalının önceden bilgi sahibi kılınması gerekir. Tarafların bilgilerine sunulmayan bir vakıaya karşı koymaları beklenemez. Hukuki dinlenilme hakkının gereği olarak ilgilinin kendi hukuki durumunu etkileyecek konu hakkında bilgi sahibi olması zorunluluğu, hakimin …

Medeni Yargılamanın İlkeleri
İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Medeni Yargılamanın İlkeleri

Tasarruf İlkesi Özel hukukta düzenlenmiş olan hukuki ilişkilerde hukuki ilişkinin taraflarının o ilişkiden kaynaklanan haklar üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi mümkündür. Bu ilke yargılamanın üç boyutunda karşımıza çıkmaktadır. Yargılamanın Başlatılması Hmk m.24’ün 1. fıkrasında bir uyuşmazlığın çözümün amacıyla hakimin resen harekete geçmeyeceği kuralı düzenlenir. Bu ilke sebebiyle hakimin medeni yargılamanın konusunu oluşturabilecek bir uyuşmazlıktan haberdar olsa …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Yargılama ve Dava Aşamaları

YARGILAMA VE DAVA AŞAMALARI HMK, ilk derece mahkemeleri bakımından iki yargılama usulü öngörmüştür. Bunlardan biri yazılı yargılama diğeri ise basit yargılamadır. Yazılı yargılama, kanunun benimsediği genel bir usuldür. Aksine hüküm bulunmadığı sürece bu usul tüm mahkeme ve davalara uygulanır. Fakat bir mahkemede ya da davada basit usulün uygulanabilmesi için bunun özellikle belirtilmesi gerekir. Bazen bir …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu

HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Hakimlerin sorumluluğunu doğuracak sebepler HMK m.46’da sıralanmışıtr. Bu sebeplerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Buna göre: Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı hüküm veya karar verilmesi, Sağlanan veya vaat edilen bir mefaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması, Farklı bir anlam …

İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi

HAKİMLERİN TARAFSIZLIĞI Hakimin anayasaya, hukuka ve kanunlara uygun olarak vicdani kanaatine göre karar verebilmesi için, kendisiyle, önüne gelen somut uyuşmazlığın tarafları arasında davranmayı gerektirecek bir bağımlılık, düşmanlık veya menfaat ilişkisinin yahut yakınlığın olmaması gerekir. HAKİMLERİN YASAKLILIĞI HMK, bazı durumlarda hakimin tarafsız kalamayacağını  varsayarak, bunlardan birisinin mevcudiyetini, davaya bakan hakim için yasaklılık sebebi olarak kabul etmiştir. …

yargı örgütü
İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Yargı, Yargı Kolları ve Yargı Örgütü

YARGI Yargı kavramının organik(şekli) ve işlevsel(maddi) olarak 2 açısı vardır. Organik açıdan yargı kavramına baktığımızda yargılama yetkisini kullanmak üzere devlet tarafından kurulmuş mahkemelerin icra ettiği faaliyeti gösterir. İşlevsel açıdan yargı kavramı ise soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasıyla o uyuşmazlığın çözümlenmesidir. Özetleyecek olursak bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca, yargısal usuller çerçevesinde bir yargılama yapılıp …

usul hukuku
İÜHF 3. Sınıf Medenî Usûl

Medeni Usul Hukukunun Uygulanması

MEDENİ USUL’ÜN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI Yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda usul kuralları bakımından kabul edilen temel ilke lex fori (hakim kendi hukukunu uygular) ilkesidir. Yani mahkeme uyuşmazlığın esasına yabancı bir hukuku uygulasa dahi, yargılamayı kural olarak Türk usul hukukuna göre yapar. İstisnaları şunlardır: Usuli ilişkinin süjesi olabilmelidir. Taraf ve dava ehliyeti ilgilinin milli hukukuna göre belirlenir. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)