Görüntülüyor 13 Sonuç(lar)
Ticari İş
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İş

Ticari İş TTK MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütünişlem ve fiiller ticari işlerdendir. Ticari İş Karinesi nedir ? Ticari iş karinesiMADDE 19- (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan birtacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiğiveya işin ticari sayılmasına …

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme Rehin üç yol ile son bulabilir bunlar ; alacağın son bulması, rehin hakkının geçerliliğinin dolması ve rehinli varlığın yok olmasıdır. Alacağın Son Bulması Ticari işletme rehni temin ettiği alacağın son bulması ile ortadan kalkar. Alacaklı son bulma tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde rehin sicilden terkin için başvuruda bulunmak …

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları Rehin Verenin Yükümlülükleri Rehin veren kişi öncelikli olarak ticari işletmenin değerini düşürecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Eğer bu durumun aksine hareketlerde bulunursa rehin alan bu davranışların yasaklanmasını mahkemeden isteyebilecektir. Eğer bu süreç ve bu sürecin gecikmesi hususunda bir tehlike var ise rehin alan mahkeme kararından önce de eğer gerekiyorsa …

Ticari İşletmede Rehin Kapsamı
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmede Rehin Kapsamı

(TİTRK Madde 5/2 : Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamıüzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmişolan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarakrehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılır. Ticari işletmenin kapsamına sadece duran malvarlığını oluşturan varlıklar değil dönen malvarlığını oluşturan unsurlar …

Ticari İşletmede Rehin Kurulması
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmede Rehin Kurulması

Ticari İşletmede Rehin Kurulması Ticari işletme sahipleri ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için zaman zaman kredi alma gereksinimine girebilir kredi alabilmek için ise ya şahsi ya ayni teminat verilmesi gerekmektedir. Eğer kişi teminat olarak kendini veya kefil gibi başka bir kişiyi teminat olarak gösteriyor ise bu şahsi teminata bir örnek olacaktır ancak taşınmaz veya taşınır bir mal …

Poliçe - Bono
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku Ticaret Hukuku

Poliçe – Bono

Poliçe – Bono Poliçe dolanım yeteneği olan, başvurma hakkı ile donatılmış, kabul bakımından özel düzenlemeye tabi tutulmuş bir havale ilişkisidir. Poliçe düzenleyen-muhatap-lehtar arasında üçlü bir ilişki oluşturur. Poliçe düzenleyen tarafından muhatap üzerine düzenlenir ve lehtara verilir. Düzenleyen, poliçeyi düzenleyen(keşide eden); muhatap, poliçeyi ödeyecek olan; lehtar ise kendisine ödeme yapılacak kişidir. Düzenleyen, muhataba ödeme; lehtara da …

Ticari İşletmenin Devri
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Devri TBK MADDE 202- Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan,bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri içinTürkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihtenbaşlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. TBK MADDE 203- Bir işletme, başka bir işletme ile aktif …

Kambiyo Senetleri
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

KAMBİYO SENETLERİ

Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Poliçe üçlü bir ilişkidir. Poliçe, düzenleyen(D) tarafından ödeyecek olan kişi muhatap(M) üzerine düzenlenir ve kime ödenecek ise ona(L) verilir. Bono(emre yazılı senet) ikili bir ilişkidir. Bono düzenleyen tarafından düzenlenerek kime ödenecek ise ona verir. Çekte üçlü bir ilişkidir. Çek düzenleyen tarafından ödeyecek kişinin üzerine düzenlenir ve lehtara verilir. Çekte …

KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ

Kıymetli evrakın iptali senedin zıyai halinde söz konusu olur. Senedin zıyai kavramından kasıt; senedin çalınma, kaybolma, yanma gibi durumlarda ibrazının imkansızlaşması ya da üzerine bir şey dökülmesi, silinmesi gibi nedenlerle üzerinde yazılı bulunan hakkın saptanmasının zorlaşması, imkansızlaşması halidir. TK m.651’e göre; kıymetli evrak zayi olduğu anda senet üzerinde hak sahibi olan kişinin talebi üzerine mahkeme …

Kıymetli Evrakta Def'iler
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrakta Def’iler

Kıymetli evrakta def’i; borçlunun bütün savunma olanaklarını ifade eder. NAMA YAZILI DEF’İLER Nama yazılı senetlerde def’iler borçluyu en iyi şekilde koruyan def’ilerdir. Çünkü nama yazılı senetlerde def’iler herkese karşı ileri sürülebilir. Nama yazılı senet alacağın temliki hükümleriyle devredildiği için temel ilişkiden kaynaklanan kişisel def’iler hamile karşı öne sürülebilir. EMRE VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE DEF’İLER Emre …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)