Görüntülüyor 186 Sonuç(lar)
Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 3. Bölüm

DELİLLER Özellikleri: – akla uygun olmalı – gerçekçi olmalı – olayı temsil edici olmalı – muhakeme için önemli olmalı CMK’DA NELER DELİLDİR 1.SANIK BEYANI: – susma hakkı (kimliği dışında) vardır. – yemin verdirmek yasaktır -hiç kimse kendisini veya yakının suçlayıcı beyanatta bulunmaya zorlanamaz. 2.TANIK BEYANI: *Tanıklar dinlenilmeleri için bir davetiye ile çağrılırlar ve gelmemeleri halinde …

Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 1. Bölüm

CEZA HUKUKU Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI 1) Islah edici olmak. 2) Toplumsal düzeni sağlamak. 3) Bu sebepledir ki ceza …

eşya hukuku
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA Kamu tüzel kişileri özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları kamunun mülkiyetine aktarmaya ve söz konusu taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurmaya yetkilidir. Bunu sağlayan idari işleme kamulaştırma denilir. Kamulaştırmanın anayasal dayanağı 46.maddedir. Kamulaştırmanın Aşamaları Kamulaştırma Öncesi İşlemler İdare tarafından yeterli ödenek tespit edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz. Kamulaştırılmaya başlanması idarece yeterli ödeneğin ayrılmasına bağlıdır. Esas kural kamulaştırma …

Müteselsil Borçluluk
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

Kamu Mallarının Hukuki  Rejimleri İdarenin kamu malları üzerindeki yetkisi özel mülkiyetten farklılık göstermekle birlikte mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Önceden bu yetki kolluk yetkisi olarak tanımlanmaktayken günümüzde farklılaşmış ve mülkiyet hakkı denilmiştir. AYM tarafından kamu mülkiyeti olarak tanımlanır. Danıştay ise bir nevi idare hukuku mülkiyetinden bahsetmektedir. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri Kamu mallarının kamu yararına ve …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri Kamu malı statüsündeki bir eşyadan yararlanmak 3 şekilde mümkündür. Orta mallardan halk doğrudan doğruya yararlanır. Bu yararlanma genele açıktır. Hizmet mallarından ise o hizmete  ihtiyacı olan herkes yararlanır. Kamunun özel mallarında ise daha çok özel yaralanma söz konusudur. ancak bütün yararlanmaların temel amacı kamu yararının sağlanmasıdır. Idare kamu malını korumak için …

ayni haklar
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Malları

KAMU MALLARI Kamu Malı Nedir Anayasa mahkemesine göre hangi malların özel mülkiyet konusu olacağını belirleme konusunda yetkili  makam kurucu iktidar ve yasama organıdır.  dolayısıyla hangi malların kamu malı olacağını da tespit etmek bu makamlara aittir. Genel olarak idarenin faaliyetlerini yerine getirriken kullandığı taşınır ve taşınmaz mallara kamu malı adı verilmektedir. Bir malın kamu malı sayılabilmesi …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Netice

NETİCE Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak dış dünyada gerçekleşen her değişiklik netice değildir, sadece kanundaki tanımda unsur olarak yer alan değişiklik neticedir. Suçun kanuni tanımında bir netice sayılmamışsa hareketin gerçekleştiği an suç tamamlanmış sayılır. SIRF HAREKET SUÇLARI (NETİCESİZ SUÇLAR) Suçun meydana gelmesi için kanunda tanımı yapılan hareketin gerçekleşmesi yeterlidir. Hareket tamamlandığı an …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

İhmali Suçlar

İHMALİ SUÇLAR İhmal bir kimsenin elinde olmasına rağmen söz konusu  olayın gidişatına müdahalede bulunmamasıdır. Belli bir hareketi yapmayı emreden, emredici kurallara karşı davranarak emredilen fiilin yapılmaması durumunda ihmali suç söz konusu olmaktadır. İhmali suçlar gerçek ihmali ve gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçek İhmali Suçlar: İhmali hareket doğrudan suç tipinde gösterilmiştir. Kanunda …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

TİPİKLİK

Tipiklik, suçun kanuni tanımındaki tüm unsurların gerçekleşmiş olmasıdır. Bir fiilin suç olabilmesi için tipe uygun olması gerekmektedir. Tipiklik maddi ve manevi unsurların gerçekleşmiş olup ayrıca hukuka aykırılık unsurunun da gerçeklemiş olmasıdır. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilemez. TCK’ya göre tipiklik geniş ve dar anlamda tipiklik olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Geniş anlamda tipiklik cezalandırılabilirliğin …

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ?
İÜHF 1. Sınıf İÜHF 2. Sınıf İÜHF 3. Sınıf

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ?

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ? Açıklanan verilere göre KYK öğrenim kredisi alan her 5 kişiden 1’i mezuniyet sonrası borcunu ödeyemedi. Devlet tarafından yasal süresi için KYK kredi borcunu ödeyemeyenlere hemen icrai işlem başlatılmamasına rağmen gecikme faizinin işlemesiyle borcunuz her geçen gün artıyor. Bir uyarı yaptıktan sonra “Ne kadar kyk kredisi geri ödeyeceğim?” sorusunu sizlere …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)